k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Civilizace z nuly

1. 8. 2019 — k47

Na­ra­zil jsem na další článek o bu­do­vání ci­vi­li­zace z nuly: Ci­vi­li­zation from scratch. Pro myš­len­kový ex­pe­ri­ment si sta­no­vuje přís­nější po­ža­davky, než ty moje, které ces­to­va­teli v čase dovolí dis­po­no­vat zna­lostmi kom­pletní an­g­lické wi­ki­pe­die. Jejich chro­no­naut je běžný člověk s běžně ml­ha­vými zna­lostmi o mnoha růz­ných té­ma­tech a de­tail­ními jen o ně­ko­lika obo­rech, které se v mi­nu­losti dají stěží uplat­nit. Všichni víme, jak zhruba fun­guje parní stroj, ale ne­známe proces jeho čin­nosti na­to­lik de­tailně, abychom ho do­ká­zali po­sta­vit. Zase se uka­zuje, že ne­e­xis­tují zkratky a sou­časný člověk by mi­nu­lost nejen ne­do­ká­zal nijak zá­sadně tech­no­lo­gicky ak­ce­le­ro­vat, ale měl by pro­blém jen přežít.

Podle toho, co jsem vy­po­zo­ro­val z Con­necti­ons, je­di­nec vy­stře­lený tisíc let proti proudu času by možná mohl pomoci v ně­ko­lika ob­las­tech:

Pro­blém je v tom, že jde o pro­jekty na dlou­hou dobu, u ně­kte­rých z nich může trvat roky, než začnou být vidět vý­sledky, pokud vůbec. Pokud tedy v roce 1000 za­čnete jako ná­hodný ci­zi­nec pro­hla­šo­vat, že X bude mít za ná­sle­dek zlep­šení Y o Z pro­cent, lidé budou po­cho­pi­telně skep­tičtí. A když se vám ne­po­vede do­ru­čit sliby na první dobrou, můžete ztra­tit dra­ho­cen­nou důvěru a místo vy­na­lé­zání strá­vit zbytek života ky­dá­ním hnoje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz