k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Statistika & sebevraždy

30. 10. 2019 — k47

Kdo po­tře­buje net­flix, když exis­tuje web čes­kého sta­tis­tic­kého úřadu?

Před lety jsem tu napsal článek o se­be­vraž­dách, do­pl­něný ně­ko­lika sta­tis­ti­kami, pře­vážně vy­cu­ca­nými z wi­ki­pe­die a pár růz­ných článků. Všechno to byly zdroje při­nej­lep­ším dru­hotné, při­nej­hor­ším pak pře­krou­cené ne­po­zor­ností no­vi­náře, což se stává. Nic z toho nebylo po­třeba, pro­tože Český sta­tis­tický úřad pre­zen­tuje data o se­be­vraž­dách jako na stří­br­ném pod­nose.

Počet se­be­vražd klesá, ale je více než 10× větší šance, že se sami při­pra­víte o život, než že tak učiní někdo jiný. Na každou ženu při­pa­dají 4 muži a ne­po­měr se zvět­šuje, vede provaz, ženy se uchy­lují k otravě.

Tím ale ná­vštěva ČSÚ ne­skon­čila, pro­tože jsem tam strá­vil víc času, než by bylo zá­hodno. Až se mě někdo zeptá, jak si před­sta­vuji ro­man­tický večer, od­po­vím dvě věci: pg.lost na ma­xi­mální hla­si­tost + stoh více méně zby­teč­ných sta­tis­tik. Nikdo se mě po­cho­pi­telně ne­ze­ptá, pro­tože to bych musel ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ními & to se teď bo­hu­žel děje jen velice zřídka.

Co dal­šího? Počet vražd klesá. Z 313 v roce 1998 spadl na 116 v loň­ském roce. Počet mrtvých v sil­nič­ních ne­ho­dách klesl na po­lo­vinu. Spo­třeba al­ko­holu stoupla z 8.2 litru lihu v roce 1989 na 9.8 litru lihu v r. 2017. To dělá 27 ml denně na hlavu včetně absti­nentů a ba­to­lat. Měl jsem za to, že jsem celkem laxní k pití, ale tohle je strašně moc. Emise zne­čiš­ťu­jí­cích látek vel­kých zdrojů nad 5 MW (tedy uhel­ných elek­trá­ren) dra­ma­ticky spadly, SO2 17×, NOx 6×, tuhé zne­čiš­ťu­jící látky 46×. Malé zdroje a vo­zi­dla si re­la­tivně tolik ne­po­lep­šila a teď mají větší emisní dopad. Nej­větší propad emisí elek­trá­ren se stal v letech, kdy bylo do kva­lity ovzduší in­ves­to­váno mnoho mi­li­ard korun. Úklid se vy­pla­til.

Proč se tak za­jí­mám o sta­tis­tiky? Je k tomu prostý důvod: Sta­tis­tiky řeknou pravdu. Je snadné pod­leh­nout ur­či­tým před­sta­vám, že svět je takový nebo onaký a ne­cí­tit se bez­pečně nebo pro­pa­dat stra­chu a bez­moci. Noviny píšou hlavně o ex­tré­mech, kdy se stane něco mimo běžné man­ti­nely. Náš mozek si tyto oje­di­nělé body po­spo­juje a ex­tra­po­luje z nich, že jde o věrný obraz světa. Často se píše o vraž­dách, ale nedává smysl pod­lé­hat pocitu ne­bez­pečí, když se jich stane jen 116. Není to nula, ale na druhou stranu nejde o žádný ka­ta­stro­fický trend. Při­bližně stejné množ­ství lidí (dle ČSÚ) zahyne jako při srážce chodce s vlakem nebo po uklouz­nutí/za­kopnutí/klo­pýt­nutí nebo po „vy­sta­vení pří­rod­ním silám“. Takže tak. Ve sta­tis­tice je pravda a náhoda je spra­ved­livá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz