k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Connections

24. 7. 2019 — k47

Každá udá­lost může mít ne­před­ví­da­telné ná­sledky. To, že jsem před čtr­nácti lety hrál Si­mu­trans a psal jsem o něm tady na k47čce, vedlo k tomu, že jsem po­sled­ních pár roz­pá­le­ných dnů trávil sle­do­vá­ním Con­necti­ons. De­taily po­sloup­nosti udá­lostí jsou příliš ob­skurní na to, abych je tady ro­ze­pi­so­val, ale před­po­slední krok před­sta­vo­vala dis­kuze jak po­sta­vit jízdní kolo z nuly.

Con­necti­ons také sle­duje ne­če­kané ná­sledky a spo­jení, jenom jeho záběr je mnohem širší a věnuje se dů­le­ži­tým věcem, ne nud­nými de­taily jed­noho ne­vý­znam­ného a za pár let jistě za­po­me­nu­tého, člo­věka. Bere si na paškál his­to­rii vědy, objevů a tech­no­lo­gic­kého po­kroku jako ta­ko­vého. James Burke – autor a hlas celého počinu – na­čr­tává di­vo­kou pa­vu­činu objevů a po­kroku, která je vzá­jemně pro­po­jená a pro­vá­zaná stovky let do mi­nu­lost, kdy objevy a udá­losti ne­u­stále staví na těch před­cho­zích a pro­gres často ne­spo­čívá v dra­ma­tic­kém kroku vpřed, jen ve správné kom­bi­naci toho, co již exis­tuje. Po této síti se vydává na divoké hony spo­jení a ná­vaz­ností mezi objevy, po­kro­kem a po­li­tic­kými a spo­le­čen­skými změ­nami, které vy­ús­tily v kon­krétní aspekt mo­derní tech­no­lo­gie. Co bylo nutné, abychom se vydali na měsíc? Všechno. Je to docela pod­ma­nivý ma­te­riál, skoro jako síť, do které se čtenář, aspoň čás­tečně na­la­děný na vlnu po­znání, chytí.


+1: Při sle­do­vání mě ne­u­stále pře­pa­dala touha mít pře­hled v his­to­rii a tahu dějin, kdy bych z hlavy uměl za­řa­dit všechny velké udá­losti po­sled­ních pěti set let do správné dekády. Je to asi zvláštní nutkání, ale při­padá mi, že vědět, co přišlo kdy a po čem, otevře dveře k tomu poznat a ocenit jak de­tailní vlákna tak i ne­změr­nost his­to­rie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz