k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sluneční clona pro makro fotky

16. 10. 2019 — k47

Mám pro vás jeden tip, jak dělat (o něco málo) lepší makro fotky, který na­va­zuje na minulé ko­má­ro­vání. Když fotíte něco ma­lič­kého z in­timní blíz­kosti, všechno jde proti vám – oko ob­jek­tivu zírá jen kou­sí­ček od sub­jektu, blesk a re­flek­tory jsou jen cen­ti­me­try od sub­jektu a ostré světlo blesku se odráží všude, vniká do čoček ob­jek­tivu ze všech mys­li­tel­ných úhlů (+ ně­ko­lika ne­mys­li­tel­ných), odráží se v něm a to má za ná­sle­dek nízký kon­trast. Fotka je pak jakoby vy­ši­so­vaná a černá na ní nikdy není úplně černá.

To se na­štěstí dá celkem jed­no­duše eli­mi­no­vat, stačí použít správ­nou slu­neční clonu a pro­tože nikdo ne­vy­rábí tu správ­nou, musíte si ji sami vy­ro­bit z kusu papíru a lepící pásky. Pokud po­u­ží­váte nor­mální ob­jek­tiv v cenové relaci pro oby­čejné smr­tel­níky na­sa­zený na makro trub­kách, je vy­u­žitý jenom sa­motný střed zor­ného pole a proto clona pro makro fo­to­gra­fii může vy­pa­dat takhle:

Ta na první pohled působí, že blo­kuje výhled, ale není tomu tak. Vy­stři­žený ob­dél­ník od­po­vídá zor­nému poli. Vý­sledky jsou níže. Jde o JPEGy přímo z foťáku bez úprav kon­trastu, jen jsem je ořízl a otočil, aby si byli co nej­více po­dobné.

se slu­neční clonou
bez clony

Na snímku s bles­ko­vou clonou černá je sku­tečně černá, na tom druhém vypadá, jako kdyby někdo vypral starou fotku v pračce – vše je vy­ši­so­vané a jakoby za zá­vo­jem. Můžu to na­pra­vit úpra­vami kon­trastu, křivek a zře­tel­nosti, ale to je práce navíc, které se můžu zbavit kusem papíru a izo­lační pásky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz