k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Cizí kola

25. 10. 2019 — k47

Občas opra­vuji kola, cizí kola, jiná než je moje troska. Znáte to: Po chi­rur­gic­kém zá­kroku výměny toho či onoho vy­la­dím pře­ha­zo­vačku a pro­jedu malý okruh, abych zjis­til, zdali to pře­ha­zuje. Každé kolo mi pod zadkem působí divně – rám je příliš dlouhý nebo krátký, ří­dítka jsou příliš široká, z od­pru­žení do­stá­vám moř­skou nemoc a po­dobně. Každý aspekt a každý detail bicyklu je aspoň trochu mimo. Pak si sednu na svojí mašinu a svět je zase v po­řádku. Oce­lový rám bez od­pru­žení, který mi padne & přesně vím, co od něj čekat. Ne­ří­kám, že je lepší. Naopak. Je starší, někdy mnohem starší, jde o výkvět konce de­va­de­sá­tých let a tech­no­lo­gie a ma­te­ri­ály od té doby po­stou­pily, ale je moje, vy­tva­ro­vané a při­způ­so­bené pro vašeho věr­ného vy­pra­věče a jeho pozadí. Roky bu­do­vaná sva­lová paměť se nemusí při­způ­so­bo­vat, když zaberu do pedálů, působí to správně, jako sa­me­tové po­hla­zení ja­zy­kem kos­mické karmy. Když říkám správně, myslím tím hlavně, že to bez pružin trochu skáče, ale to je sou­část po­žitku – sedíte na kon­strukci oce­lo­vých trubek, na me­cha­nic­kém sou­strojí ob­rov­ské efek­ti­vity.

Měl bych asi pře­stat psát tyhle non­sensy, když nemají žádnou pointu, nicméně k dobru ještě tohle: Kola bez ja­ké­ho­koli od­pru­žení, za­vr­žená MTB ko­mu­ni­tou jako re­likty mi­nu­lého ti­sí­ci­letí, se vra­cejí na scénu, jen teď jsou mar­ke­tingo­vým stro­jem pře­křtěna na gravel bike. Nejde o stroje striktně spe­ci­a­li­zo­vané pro sil­nice a zá­ro­veň se vy­hý­bají ab­sur­di­tám mo­der­ních hor­ských kol. Jde o za­ří­zení pro ty, kteří chtějí po­u­ží­vat kolo ke svému pri­már­nímu účelu a chtějí jezdit. V tomto světle můj lud­dit­ský bicykl ne­pů­sobí vůbec za­sta­rale, ale je z něj cítit ne­če­kaná vůně mo­derny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz