k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čína

6. 4. 2019 — k47

Ko­mu­nis­tická strana Číny buduje au­to­ri­tář­ské krá­lov­ství v mě­řítku, které si jen stěží do­ká­žeme před­sta­vit a vypadá jak vy­stři­ženédysto­pic­kého sci-fi. Za pomoci mo­der­ních tech­no­lo­gií a AI chce sle­do­vat a ovlá­dat jednu pětinu svě­tové po­pu­lace.

Vypadá to, že se přitom drží jed­noho pra­vi­dla: Sle­do­vání pro po­pu­laci, bez­ú­hon­nost pro hod­nos­táře. Čína roz­jela pro­jekt Zero Trust, šlo o AI pro­gram pro od­ha­lo­vání ko­rupce v řadách Strany, ale v ně­kte­rých pro­vin­ci­ích byl systém vy­pnutý. Proč asi, zeptal by se cynik? Ten by také jistě nad­ho­dil va­ri­antu, že jde o starou dobrou čistku, která je s pomocí tech­no­lo­gie pre­zen­to­vána jako spra­ved­livý a ne­ut­rální zákrok, za­lo­žený na pravdě v datech a zcela imunní za­u­ja­tosti a tvůr­čím zá­mě­rům.

Na­proti tomu řadoví občané jsou podro­bo­vání sle­do­vání, zkou­mání, ta­bu­laci a hod­no­cení jejich ak­ti­vit. Není to jen social credit, ale všu­dypří­tomné roz­po­zná­vání tváříjiných bi­o­me­t­ric­kých in­di­ká­torů, které začíná už ve ško­lách. Tam jsou za­vá­děny kamery roz­po­zná­va­jící výrazy, náladu a po­zor­nost stu­dentů. Je to pro­dá­váno jako ná­stroj, který pomůže uči­te­lům změnit a ze­fek­tiv­nit výuku. Cynik by ale namítl, že dojde k tech­no­lo­gické per­verzi, kdy se systém stane hlav­ním ná­stro­jem pro hod­no­cení výkonu jak stu­dentů tak uči­telů a místo aby byl použit k op­ti­ma­li­zaci výuky, bude celý proces op­ti­ma­li­zo­ván, aby uspo­ko­jil jeho na­ho­dilá kri­té­ria.

Ko­mu­nis­tická strana chce mít ab­so­lutní pře­hled od každém jed­not­li­vém ob­ča­novi ne­lid­na­tější země světa a zfor­mo­vat ho, aby byl po­sluš­nější a uži­teč­nější ná­stroj jejich mo­cen­ských ambicí.

Tohle všechno by se dalo celkem spo­ko­jeně ig­no­ro­vat, jen kdyby se tento režim ne­tý­kal dva­ceti pro­cent veš­ke­rého lid­stva. Bo­hu­žel se týká a proto, se tím musíme za­bý­vat. Už jen proto, že au­to­ri­tář­ská Čína může uka­zo­vat, jak bude vy­pa­dat zá­padní svět za pár let, kdy si­li­con valley prodá au­to­ri­tář­ství Západu jako řešení všech pro­blémů.


+1: Could There Be Ano­ther Chi­nese Re­vo­lu­tion?

+2: google to­muhle chce být ná­po­mocný, pro­tože v tom jsou prachy

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz