k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Červený brouk

10. 4. 2019 — k47

Teď když pří­roda naplno ožila, se tu čas od času začnou ob­je­vo­vat fotky na­ho­di­lých brouků, pa­vouků, larev, červů a jiných ma­lič­kých or­ga­nismů, jako na­pří­klad tahle rumě­nice po­spolná:

Pokud vás na­padlo, že „fotky červů a jiných ma­lič­kých or­ga­nismů“ je na­rážka na jistý detail mužské ana­to­mie, gra­tu­luji, máte vy­tří­bený vkus pro velice špatné vtipy, ale teď na ně za­po­meňte. Mám na mysli sku­tečné čle­novce, kteří vám ve spánku budou lézt po ob­li­čeji a kte­rých pár ne­vě­domky sníte.

Tihle čer­vení brouci lezli v hlíně, vy­fo­til jsem je ghetto stro­jem (bez blesku, ISO 1600 pro­tože ne­spo­lu­pra­cují a ne­chtějí po­se­dět, proto ten šum) a jako vždy neměl ponětí, co jsou zač. To bývá pro­blém, pro­tože na netu není nějaká pře­hledná en­cy­klo­pe­die, kde by se jméno dalo vy­hle­dat vi­zu­álně.

S před­sta­vou, že tohle zabere ně­ja­kou dobu jsem do ob­lí­be­ného vy­hle­dá­vače, který re­spek­tuje sou­kromí svých uži­va­telů, jsem zadal heslo čer­vený brouk a hele, to je on – rumě­nice po­spolná. Díky moc, ne­mu­sím se zase vy­dá­vat na slepé pá­t­rání hlu­bi­nami in­ter­netů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz