k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Černobyl, jaderná energie a uhlí

18. 7. 2019 — k47

Dívám se teď na seriál Čer­no­byl o jediné udá­losti, kterou máme s tímto místem spo­je­nou – ja­der­nou ka­ta­stro­fou, která se tam stala roku 86. Není to špatné po­kou­kání, na­pí­navé & s při­vře­nýma očima i čás­tečně in­for­ma­tivní (často zby­tečně pře­hrá­vají pro dra­ma­tický efekt). Do­konce i Dana Drá­bová, která se nás všechny snaží udržet ja­derně bez­pečné, se o něm vy­ja­d­řo­vala po­zi­tivně. Jde o jeden z těch se­ri­álů, kdy se během sle­do­vání ne­u­stále pře­pí­nám mezi videem a wi­ki­pe­dií. Něco se stane & hned chci zjis­tit, zdali je to pravda a/nebo do jaké míry. Po­tře­buji znát víc in­for­mací, než po­sky­tuje ome­zený záběr kamery a se­lek­tivní scénář.

V ná­vaz­nosti na seriál jsem se chtěl pak do­zvě­dět pravdu o tom, jak ne­bez­pečná může být ja­derná po­hroma ve sku­teč­nosti, pro­tože seriál oči­vidně pře­hání možné ná­sledky (ne­o­by­va­telná Evropa po vý­buchu ostat­ních re­ak­torů). Znát reálné dů­sledky je dů­le­žité, pro­tože po­pu­lární seriál, film nebo jiný kul­turní ar­te­fakt může ne­pěkně zde­for­mo­vat ve­řejné mínění a vní­mání rizika (což se už děje). Seriál Čer­no­byl může nad­sa­zo­vat pro dra­ma­tické účely, ale jím vy­kres­lená polo-re­a­lita se zažere do mozkové kůry diváků a stane se tou je­di­nou sku­teč­ností, která ovlivní jejich názor na nuk­le­ární ener­gii.

Od po­čátku ja­der­ného věku světem otřásly jen dvě ka­ta­stro­fické udá­losti ohod­no­cené nej­vyš­ším sedmým stup­něm INES škály (Čer­no­byl a Fu­ku­šima) a jedna o stupeň nižší (Majak). Tedy jednou za třicet let do­sta­neme pří­klad toho, co ná­sle­duje po ja­derné kon­ta­mi­naci okol­ního pro­středí, ale ne­vy­padá, že by šlo o zas tak velkou ka­ta­strofu. Ra­di­o­ak­ti­vita před­sta­vuje ne­bez­peční, ale vět­ši­nou ji lidé ne­ro­zumí a po­va­žují ji za ob­rov­ské zrůdné ne­bez­peční, které má bi­nární cha­rak­ter – na jedné straně je na­prosto žádná ra­di­ace a na druhé je ja­ké­koli, byť jen mi­k­ro­sko­pické, množ­ství do­ko­na­lým za­bi­já­kem. Seriál Čer­no­byl je vinný, pro­tože ra­di­o­ak­ti­vitu takto často vy­kres­lo­val.

Po­to­pil jsem se do li­te­ra­tury (čti wi­ki­pe­die) a není úplně jed­no­du­ché přesně od­po­vě­dět, kolik životů si vy­žá­dal Čer­no­byl. Mohl bych se­lek­tivně vybrat pár čísel, pro­hlá­sit, že ra­di­ace za nic nemůže (nebo může za všechno, viz ra­di­o­ak­tivní di­vo­čáci v Ně­mecku) a být hotový, ale to by byl oš­k­livý manévr.

Přímé oběti jsou jasné: 31. Pár lidí zabil výbuch páry, ně­ko­lik ze­mřelo na akutní nemoc z ozá­ření, ně­ko­lik přímo ex­po­no­va­ných ze­mřelo do pěti let na ra­ko­vinu – to víme. V pří­padě těch ne­přímých, které zahubí zhoubný nádor o pár dekád poz­ději, to není zcela jasné. OSN od­ha­duje, že v Ukra­jině, Bě­lo­rusku a Rusku, kde bylo pět mi­li­onů lidí za­sa­ženo spadem, 4000 z nich může even­tu­álně zemřít na ra­ko­vinu, která je spo­jená s ja­der­nou ha­vá­rií. Even­tu­álně. Cel­kově se mor­ta­lita ra­ko­vin zvedne o méně než jedno pro­cento, ale sami při­zná­vají, že jde o velice spe­ku­la­tivní ana­lýzu, pro­tože nemají k dis­po­zici dost dat a nárůst úmrtí na ná­sledky ozá­ření je sta­tis­ticky ne­de­te­ko­va­telný. Ne­vy­padá to, že by Ukra­jinci po­sled­ních 33 let ve velkém vy­mí­rali s těly pro­žra­nými nádory. Ročně ra­ko­vina zabije 9 mi­li­onů lidí a v této sta­tis­tice se Čer­no­byl ztratí.

(Jiní na­proti tomu tvrdí, že vý­sled­kem můžou být mi­li­ony obětí ra­ko­viny, další jsou úplně mimo.)

Vše­o­becně to vypadá, že škody jsou menší, než si lidé obecně myslí. Ne­do­šlo k ná­růstu de­for­mit no­vo­ro­zenců, ale strach přesně z tohoto ce­lo­svě­tové vedla ke 150000 (podle jiných odhadů až mi­li­onu) in­terrup­cím.

Po­slední velký ja­derný po­plach ve Fu­ku­šimě změnil názor Ja­pon­ska na ja­der­nou ener­ge­tiku. Téměř přes noc došlo k za­vření všech re­ak­torů a na­jed­nou třicet pro­cent ener­gie, kterou os­t­rovní země zís­ká­vala z uranu, musela být na­hra­zena fo­sil­ními palivy. K na­ho­zení pěti elek­trá­ren (9 re­ak­torů z 42) došlo až v roce 2019 ve snaze snížit emise CO2 v sou­ladu s pa­říž­skou do­ho­dou.

Podle odhadů, by Ja­pon­sko v roce 2011 přišlo o více člo­věko-let, kdyby ja­der­nou ener­gii na­hra­dilo uhlím nebo plynem, i po za­poč­tení Fu­ku­šimy. Uhlí je za­bi­ják, kte­rého jsme si zvykli to­le­ro­vat, pro­tože zabíjí bez fanfár. Jeho smr­tel­nost je o 3 řády větší než ja­derné ener­gie i když do ní za­po­čí­táme nej­horší odhady Čer­no­bylu a Fu­ku­šimy. Jeden člověk musí ročně zemřít, aby 7000 do­mác­ností mělo ener­gii.

Takže když ne­přímé ná­sledky není snadné přesně vy­čís­lit, šel jsem na to z druhé strany a po­ku­sil se vy­čís­lit přímé ná­sledky uhlí. Prošel jsem na wi­ki­pe­dii seznam důl­ních ne­štěstí v jed­n­a­dva­cá­tém sto­letí a tak vznikla tato (ne­kom­pletní) ta­bulka úmrtí v uhel­ných dolech.

201817
201742
201636
201534
2014324
2013106
201266
201143
2010255
2009319
200825
2007437
2006131
2005214
2004
2003
200213

Celkem ob­sa­huje 2062 přímých obětí (ne­za­hr­nuje úmrtí způ­so­bené zne­čiš­tě­ním ovzduší) a to ani zda­leka nejde o kom­pletní výčet. V se­znamu na wi­ki­pe­dii chybí na­pří­klad dvě česká důlní ne­štěstí. Nej­větší množ­ství se jich stalo v Číně, ale hodně také v Rusku, Tu­recku, Ukra­jině a spo­je­ných stá­tech.

Vý­sle­dek: Přes dva tisíc lidí ze­mřelo při do­lo­vání černé hmoty za po­slední ~dvě dekády.

Prošel jsem také seznam důl­ních ne­štěstí v Če­chách a Čes­ko­slo­ven­sku. Aby to bylo fér srov­nání s dvěma mrt­vými v ja­derné elek­trárně Jaslov­ské Bo­hunice v roce 1977, začal jsem po­čí­tat od roku 1957, kdy se roz­běhla první ja­derná elek­trárna zcela vě­no­vaná mírové výrobě ener­gie.

ČSM 201813 obětí
Kar­viná 20082 oběti
Doubrava 20042 oběti
Doubrava 20021 oběť
Doubrava 19883 oběti
Doubrava 198525 obětí
1. máj 19817 obětí
Doubrava 19744 oběti
Dukla 1961108 obětí

Celkem 165 obětí v naší malé ze­mičce, kde tře­tina elek­trické ener­gie po­chází z Te­me­lína a Du­ko­van. Přímé oběti jsou veliké, ale jsou zcela za­stí­něné těmi, kteří zemřou v dů­sledku zne­čiš­tění ovzduší.

V po­rov­nání s těmito čísly ja­derná ener­gie ne­vy­padá nijak dra­ma­ticky,

Za­kon­čím to takhle:

Kdyby chtěli vedle Cely vy­sta­vět novou ja­der­nou elek­trárnu, ne­brá­nil bych se a roz­hodně bych se nebál. S ně­ko­lika re­ak­tory za plotem, bych byl ve větším bez­pečí než v zemi, která se dusí uhlím.


+1: Tohle

+2: Fab­riky, které na obou stra­nách že­lezné opony pro­du­ko­valy ja­derný ma­te­riál v po­čát­cích stu­dené války, jsou teď tra­gicky kon­ta­mi­no­vané. V těch dobách se na bez­peč­nost tak ne­hle­dělo.

+3: Čer­no­byl vyšel už před ně­ja­kou dobou, stejně tak jsem tento článek plá­no­val zve­řej­nit před ně­ko­lika týdny. Měl jsem ho skoro do­psaný, zbý­valo jen pro­vést po­slední kolo oprav a bylo by hotovo. To jsem ale od­klá­dal tak daleko, až článek ztra­til svou ur­genci a kul­turní re­le­vanci. No nic.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz