k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Cedulky

23. 12. 2019 — k47 (♪)

Myslím, že všichni, jak tu sedíme, se shod­neme na jednom. Všichni si pře­jeme, aby jedna věc příští rok pře­stala exis­to­vat. Není to glo­bální kli­ma­tická ka­ta­strofa, chu­doba nebo ros­toucí au­to­ri­tář­ské ten­dence všude ve světě, ale něco mnohem hor­šího, ne­pří­tel, kte­rého si nosíme na vlast­ních tělech: Ce­dulky na ob­le­čení.

Hlava mi nebere proč vůbec exis­tují a proč se vždy na­chá­zejí na mís­tech, kde ma­xi­ma­li­zují otravné škrá­bání a je zcela ne­možné je snadno se­pa­ro­vat. Copak je celý oděvní prů­mysl pod palcem bandy as­ke­tic­kých mnichů, kteří chtějí, aby si i zbytek světa užil ra­dosti roucha z koň­ských žíní. Navíc píše se na něm někdy něco uži­teč­ného? Vět­ši­nou jen to, že se kus ob­le­čení nesmí prát, čistit, žehlit nebo nosit, pro­tože stál deset korun a vy­ro­bila ho tří­letá ma­laj­ská hol­čička a sa­mo­volně se roz­padne za 3… 2… 1…

Je to po­každé: Máte např. nové ru­ka­vice, padnou per­fektně, ale za chvíli cítíte, že vás něco škrábe na hraně ruky. Ce­dulka. Taková ta bílá na které není nic uži­teč­ného kromě volání o pomoc na­psané krví tří­le­tých in­donéských dětí. Zkusím ji co nej­lépe od­stra­nit a peč­livě od­střih­nout bez po­ru­šení stehů. Dobrý, ale zase něco škrábe. Další ce­dulka. Ten­to­krát našitá zvenku s ně­ja­kým stu­pid­ním logem. Co to jako má být? Na ru­ka­vici je už vy­tiš­těna jedna značka (re­fle­xivní, funkční, tak mě to ne­trápí), na co je po­třeba další? Ko­lemjdoucí už vědí, kdo vy­ro­bil tyhle ru­ka­vice, nikdo ne­po­tře­buje vy­pa­dat jako klaun posetý re­kla­mami.

Akční plán na rok 2020 je jasný: Nejdřív po­vě­síme kaž­dého, kdo do­vo­lil, aby na kus ob­le­čení byla při­šitá ce­dulky a pak se vrh­neme na glo­bální otep­lo­vání.


Mmch: Rok 2020 je bu­douc­nost. Po­čí­naje prvním lednem ofi­ci­álně pře­stá­vám žít v pří­tom­nosti a každý den je bu­douc­nost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz