k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Čárky

31. 7. 2019 — k47

Bývaly doby, kdy jsem per­fektně zvlá­dal všechny slo­ži­tosti češ­tiny & do­ká­zal psát podle mi­li­onu pra­vi­del & mi­li­ardy vý­ji­mek, které tvoří náš jazyk. Zkuste ex­pa­tovi ze­vrubně vy­svět­lit ma­ši­né­rii češ­tiny: Na pořadí slov ne­zá­leží, význam určují pří­pony, máme tři rody, čtr­náct + dva skryté vzory, sedm pádů pro číslo jed­notné a sedm pro množné. Není v tom systém, musíte si je za­pa­ma­to­vat. Každé pod­statné a pří­davné jméno má rod, vět­ši­nou dává smysl, někdy ne. Slo­vesa v mi­nu­lém čase můžou končit na -li nebo -ly, vy­slo­vují se stejně, a i když špatné po­u­žití všichni po­chopí, budete za hlu­páka. Pak mu vy­světle rozdíl mezi úů, s sebousebou a pokud ne­u­teče, pusťte se do vy­jme­no­va­ných slov.

Nej­lépe jsem ovlá­dal jazyk na konci zá­kladní školní do­cházky, kdy to do mě hus­tili devět let v kuse. Od té doby zna­losti rychle chát­raly. Ne­dávno jsem si uvě­do­mil, že jsem pře­stal roz­li­šo­vat mezi mně. Teď jsem zase shle­dal, že špatně po­u­ží­vám čárky. Kon­krétně čárky před a proto.

Pra­vi­dla říkají, že před spojky a, i, ani, neboči se čárka nepíše, pokud jde o spo­jení slu­čo­vací a píše se ve všech ostat­ních pří­pa­dech (od­po­ro­vací, stup­ňo­vací, dů­sled­kový). Nebyla by to češ­tina, kdyby ne­e­xis­to­valo ně­ko­lik vý­ji­mek a ne­jed­no­znač­ností, které s čár­kami hrají rošádu.

Jedna z výhod k47čky jako sta­tic­kého webu, který je ge­ne­ro­ván z tex­to­vých sou­borů, je ta, že můžu všechno jed­no­duše grepem hledat ně­ko­lik chyb­ných vzorů a pak je hro­madně opra­vit. V cestě ne­stojí žádný CMS systém, žádná da­ta­báze. Hle­dání a změny jsou tak jed­no­du­ché, jak jen můžou být. Na celé k47čce je něco přes 400 chyb­ných po­u­žití a proto a jen 19 správ­ných. Toto pra­vi­dlo jsem začal plně ig­no­ro­vat někdy v roce 2005.

Je načase začít s ko­rek­cemi.

A pointa? Češ­tina je zrádná a nej­horší jsou ty pra­vi­dla, je­jichž po­ru­šení není na první pohled vidět, ale přesto jde o chyby.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz