k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Boty

3. 5. 2019 — k47

Je to zvláštní pocit mít asi po jedné dekádě nové boty a na­jed­nou nosit něco, co není stov­kami ki­lo­me­trů chůze do­ko­nale vy­tva­ro­vané pro vlastní cho­di­dla.

Minulé boty už de­fi­ni­tivně pře­staly slou­žit ve své roli po­krý­vek nohou. Aby bylo možné je ozna­čo­vat slovem obuv, musí aspoň čás­tečně po­krý­vat cho­di­dla a to vzhle­dem k jejich ob­zvláště na­ru­šené struk­tuře již nebylo možné tvrdit ani s vy­dat­nou pomocí duct tape pásky. Nosil jsem víc děr než obuvi.

Na druhou stranu vůbec není zvláštní mít boty pevně při­bité k pe­dá­lům kola. Aby změn nebylo mílo, ob­sta­ral jsem ještě jeden pár bot, těch spe­ci­ál­ních na kolo a s nimi od­po­ví­da­jící SPD pedály. To je docela jiné kafe – být pevně spojen s do­prav­ním pro­střed­kem v jeden celek – při­padá mi to správné, jak to mělo být od samého za­čátku.

Trans­akce číslo dvě měla jeden hlavní důvod: Měl jsem nor­mální pla­caté pedály a po pár de­sít­kách ki­lo­me­trů na kole mě často bolely kvad­ri­cepsy na nohách, ty, které v pe­dá­lech za­bí­rají směrem domů. Proto má smysl mít boty s kufry, se kte­rými můžu za­bí­rat i nahoru. Nevím jestli to fun­guje, jak bylo za­mýš­leno. Roz­hodně cítím, že za­bí­rají svaly pro které jsem po­sled­ních pat­náct let neměl val­ného vy­u­žití, ale nevím jestli šetřím jednu sku­pinu svalů a kom­pen­zuji to druhou, nebo dolů za­bí­rám stejně jako dřív, jen do toho při­bude něco z kvad­ri­cepsů. Nejsem si jistý, ale jedno je jasné: Jezdí se v nich velice dobře.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz