k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Blesk jako nový

19. 10. 2019 — k47

Nej­větší radost mám z ma­lič­kostí. Nejsem fy­zicky schopný cítit po­zi­tivní vib­race z vel­kých udá­lostí, ty jsou příliš ob­sáhlé & pocit štěstí ope­ruje v mnohem menším mě­řítku. Když se vý­sle­dek do­staví po víc jak jednom dni, není to ono a mě, jak psal Burrou­ghs, začnou do­chá­zet žíly. Nejde jen o non­sens z mojí hlavy, v han­tý­rce psy­cho­logů se po­dob­nému me­cha­nismu říká hé­do­nická adap­tace. Ale to od­bo­čuji, o tom nechci psát…

Byl jsem pří­jemně nad­šený, když jsem spra­vil blesk, jenž dostal smr­tící ránu na po­slední Pride. Víc nad­šený než by od­po­ví­dalo si­tu­aci. Vy­šrou­bo­vat pár torx šroubů, ne­roz­lo­mit plas­tové sou­částky, není na tom nic slo­ži­tého, stačí jen nic ne­ztra­tit. Přesně v oka­mžiku, kdy se mi tohle pro­hnalo hlavou, z plas­tové nohy blesku vy­le­těla ma­linká pru­žinka, vzdu­chem opsala ladnou pa­ra­bolu a spadla někam na druhou stranu Cely. Jo, tohle může být pro­blém. Bez ztra­cené pru­žinky na horkou botu ne­do­lé­hají ně­které kon­takty a foťák vám ochotně poví, že to, co jste na něj při­po­jili, neumí použít. Na kolena, ba­terku do ruky & hledat, spíš hmatem než ostat­ními smysly. Ale našel jsem ji. Vy­stře­lila pak ještě jednou, ale to už mířila přímo do oka. Na­štěstí.

Šlo v pod­statě o 3d puzzle. Musíte najít, kde se skrývá šroub, který vám odhalí další krok roz­kladu sklá­dačky, v němž musíte najít další šroub a tak pořád dokola dokud se vám ne­po­daří od­ha­lit zo­hý­bané drátky kon­taktů. Ty je třeba na­rov­nat, aby do­lé­haly do svých pro­ti­pólů na horké botě. Jed­no­du­ché, žeano? Stačí je jen ne­ztra­tit. Teď už asi tušíte, co se stalo. Ano, přesně tak, drátek mi upadl. V jednu chvíli jsem ho svíral v kleš­tích, pak páska ve vi­deo­ka­zetě světa pře­sko­čila a na­jed­nou zmizel. Tak zase, vít ba­terku, pad­nout na kolena, hledat, nic, vzít magnet, lovit na­slepo. Skoro mi při­padá, že je­di­nou pře­káž­kou k vlastní bri­lant­nosti jsem já sám.

Na­ko­nec jsem to ale složil, blesk zas fun­guje včetně TTL a z toho mám teď malý do­pa­mi­nový fix.

Za­jí­mavé taky je, jak vý­robce metz na­vr­huje své blesky. Vypadá to, že model je pro všechny značky téměř iden­tický, liší se pouze patice s pří­sluš­nými kon­takty a pak tiš­těný spoj, pře­klá­da­jící sig­nály při­chá­ze­jící z foťáku do in­terní lingua franca. Dává to smysl – 99% za­ří­zení na­vrh­nou jen jednou a pak při­dají nutné mi­ni­mum pro sony, pro canon a pro nikon.

Jestli mi to vyjde, příště vám povím, jak upra­vit starý blesk za pár korun, tak aby vám ne­za­bil vaši krás­nou na­blýska­nou zr­ca­dlovku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz