k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na tohle bláto mám příliš hladké gumy

28. 1. 2019 — k47

Tep­lota v po­sled­ních dnech létá nahoru a dolů, zdán­livě ná­hodně. Pár dnů so­lidně pod nulou, za­mrzne rybník, na­padne tlustý ko­be­rec sněhu, místní ho od­klidí, aby mohli brus­lit, ale ještě toho samého dne se tep­lota pře­houpne na lepší stranu nuly a všechno zase taje. Pří­roda v rych­lém sledu nabízí všechny mys­li­telné pod­mínky pro cyk­lis­tiku, jakoby na ozkou­šení, abych našel ty nej­lepší.

Není to žádná sláva. Kdy­bych měl se­řa­dit pod­mínky pro ces­to­vání na kole od nej­horší po nej­lepší, šlo by o ná­sle­du­jící pořadí:

  1. mokrý sníh
  2. sou­vilá vrstva ledu
  3. bahno, kam se po­dí­váš
  4. bouřka
  5. horko
  6. všechno ostatní

Bahna jsem si do­sy­tosti užil dnes. Pořád jsem vnímal, jak uska­kuje zadní kolo, ne moc, jenom trochu, ale vy­tr­vale, jako kdyby čekalo, kdy může usko­čit po­řádně a vy­mrš­tit mě ze sedla. Nic hroz­ného, jen otrava. A při vý­jez­dech bahni­tých strání jsem cítil, jak při každém záběru do pedálů zadní kolo pro­klu­zuje a stěží se chytá nějaké trakce. Na takové ma­né­vry mám příliš hladké pláště. Do toho se ne­u­stále ozý­valo otravné křu­pání řetězu oba­le­ného hlínou a dalším saj­ra­jem, kdy se hlína drtí o zuby před­ního pře­vod­níku.

Takže jako ob­vykle po ná­vratu do Cely ná­sle­do­valo rychlé umytí, vy­čiš­tění řetězu a všech kom­po­nent trakce a pak jejich na­ma­zání. V zimě poměr času strá­ve­ného jízdou k času ná­sledné údržby vy­chází při­bližně 2:1. To není ide­ální, ale pořád lepší než ne­jez­dit vůbec.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz