k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bitcoin byl omyl

4. 10. 2019 — k47

Bývaly doby, kdy jsem věřil v bit­coin. Tehdy jsem byl na­la­děný na vlnu techno-op­ti­mismu a pod­lé­hal naivní iluzi, že tech­no­lo­gický pro­gres je z prin­cipu po­zi­tivní síla, která nutně musí při­nést po­zi­tivní vý­sledky. Ty časy jsou dávno pryč. Strach a hnus v Si­li­con Valley mapuje vis­ce­rální pře­chod od stavu uži­teč­ného idiota k dez­i­luzi, který přišel potom, co jsem poznal Evgeny Mo­rozova.

A tak teď, v krutém roce léta páně 2019, bit­coin vypadá jako špatný vtip, jako další ukázka, že kra­nar­chis­tické/li­ber­ta­ri­án­ské bandy nejsou víc než anti-so­ci­ální fun­da­men­ta­listé, kteří půjdou přes mrt­voly a mrtvou pla­netu, jen aby se vy­hnuli (de­mo­kra­ticky kon­t­ro­lo­va­ným) in­sti­tu­cím a mohli si ob­jed­nat pizzu a kokain bez do­hledu Zákona. Bit­coin a další proof-of-work kryp­to­měny spálí vpravdě ko­mické množ­ství ener­gie a mají tra­gický dopad na ži­votní pro­středí.

Takový je závěr paperu Cryp­to­da­mages: Mo­ne­tary value es­ti­ma­tes of the air pollu­tion and human health im­pacts of cryp­to­currency mining, který vy­číslí, že každý vy­tě­žený dolar hod­noty bit­co­inu vede v prů­měru k pa­de­sáti centům ne­ga­tiv­ních dopadů na ži­votní pro­středí a před­čas­ných úmrtí.

Tady jsou ně­které klí­čové části pu­b­li­kace, pokud se jí ne­chcete pro­kou­sá­vat:

$1 of Bit­coin value cre­a­ted was re­spon­si­ble for $0.49 in health and cli­mate da­mages in the US and $0.37 in China

They find that cryp­to­mi­ning of BTC, ETH, LTC, and XMR tends to con­sume more energy than tra­di­ti­o­nal mi­ne­ral mining such as copper, gold, pla­ti­num metals, and rare earth metals (with the ex­cep­tion of alu­mi­num, which has high elect­ri­city con­sumption) in pro­du­cing an equi­va­lent market value.

BTC con­su­med more elect­ri­city than Ire­land (26 TWh yr-1) or Hong Kong (44 TWh yr-1) in 2017

More re­cently, Stoll et al., using IP-ad­d­res­ses to at­tempt to locate mining, es­ti­mate sub­stan­ti­ally larger CO2 emis­si­ons as­so­ci­a­ted with BTC, in excess of 20 mil­lion t per year.

by June 2018, each coin mined requi­red 60,461 kWh

it was re­cently argued that CO2 emis­si­ons from Bit­coin mining alone could push global war­ming above the 2 °C thre­shold of con­cern

ave­raged across De­cem­ber 2018 we ob­ser­ved each $1 of BTC value cre­a­ted, ge­ne­ra­ted $0.95 of cryp­to­da­mages in the US

V ně­kte­rých mě­sí­cích ex­ter­na­lity těžení téměř kom­pletně ne­go­valy pe­něžní hod­notu mincí vy­do­lo­va­ných z al­go­rit­mic­kých dolů. To, ku­lantně řečeno, není ide­ální.

Asympto­ticky bude cena bit­co­inu li­mi­to­vána cenou elektřiny s tím, že ne­přímé dopady ponese někdo jiný. Podle pu­b­li­kace těžba jed­noho mi­li­onu bit­co­inů stála v roce 2009 život 115 lidí v USA a 239 v Číně (oběti vy­poč­teny jako dopad zplo­din vznik­lých při výrobě elektřiny). Reálné dopady budou o něco menší, pro­tože v tom roce došlo k vy­tě­žení jen 680000 bit­co­inů. Na druhou stranu lidské oběti stou­pají spolu s cenou kryp­to­měny: 2016 – 4.6 obětí, 2017 – 19 obětí, 2018 – 115 obětí.

Takže jo, bit­coin je po­zo­ru­hodně de­struk­tivní nápad. Jde o způsob jak zby­tečně na oltáři ide­o­lo­gie a/nebo spe­ku­lací spálit ne­o­me­zené množ­ství ener­gie. Skoro bych se ne­di­vil, kdyby první vesmírná so­lární elek­trárna obí­ha­jící velice blízko slunce, kde je hus­tota ener­gie na metr čtve­reční velká, byla zcela vy­hra­zena těžbě bit­co­inu a se zá­so­bo­vá­ním rodné pla­nety by neměla nic spo­leč­ného.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz