k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Všechno je biodegradabilní, když si počkáte (pár milionů let)

14. 1. 2019 — k47

Asi takhle: Po­tře­bo­val jsem nový od­maš­ťo­vač řetězů, klí­čo­vou po­můcku pro údržbu trakce nej­e­fek­tiv­něj­šího do­prav­ního pro­středku, které lid­stvo kdy po­znalo. V Pze na cestě Ven jsem zašel do nejme­no­va­ného cyk­loshopu, kde, po vy­já­d­ření tužeb, mi pro­da­vačka na­bídla lahev Jacky Chaina, (údajně) ex­ce­lent­ního od­maš­ťo­vače a shodou náhod je­di­nou značku pro­duktu, kterou měli na skladě. Ce­novka byla po­ně­kud nad­ne­sená, objem zas pod­di­men­zo­vaný & moc se mi do toho ne­chtělo. Ale co—nouze je nouze. Zeptal jsem se, jestli jde o bi­o­de­gra­da­bilní slou­če­ninu, jak se sluší ve slušné spo­leč­nosti. Prý byla. Tak jsem to vzal. Až v Cele jsem si pře­četl zadek plas­tové nádoby a tam se chech­talo ně­ko­lik GHS H-vět:

Hmm. Tak přesně tohle jsem ne­chtěl. Šlo o přesný opak, ten nej­přes­nější v dě­ji­nách přes­ných opaků.

Nejsem žádný Zelený ve­ge­ta­rián, který se o ví­ken­dech při­pou­tává ke stro­mům a pro­tes­tuje za za­cho­vání ko­lo­nií vzác­ných li­šej­níků, ale přesto jsem fanda ži­vot­ního pro­středí—hlavně z důvodu, že v tomto pro­středí žiji a kromě něho není moc jiných pro­středí, kde bych mohl exis­to­vat. Musk ha­lu­ci­nujeMarsu, ale ten ne­vy­padá zas tak super—nízká gra­vi­tace, žádný kyslík a všude jemný prach, který by se dostal do řetězu a lo­ži­sek jako nic. Jestli do­vo­líte, počkám si na ně­ja­kou lepší pla­netu. Pro­xima Cen­tauri je blízko, někde určitě chytím stopa.

Nicméně, nor­málně se po­u­ží­vají od­maš­ťo­vače, které jsou ne­to­xické, ne­škodí pří­rodě, roz­loží se beze stop a bez ná­sledků a přesto jsou efek­tivní, ne tyhle jedy. Měl jsem asi li­t­ro­vou pixlu ně­ja­kého rů­žo­vého od­maš­ťo­vače, který vy­čis­til všechny kom­po­nenty per­fektně a ne­hro­zilo, že při požití zabije mě nebo jiné živé or­ga­nismy a do­konce byl lev­nější.

Ale jako vážně, ne­po­u­ží­vejte tyhle to­xické sračky, když exis­tují méně škod­livé al­ter­na­tivy. A já bych se měl naučit číst pří­ba­lové letáky věcí, které kupuji, dřív než je koupím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz