k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

The tendency is to push it as far as you can

1. 2. 2019 — k47 (♪)

Trvalo █████ let, než jsem poprvé olízl de­ví­ti­volto­vou ba­te­rii.

„Hm, za­jí­mavé“, pro­hnalo se mi hlavou, když elektřina pře­stala dráž­dit ner­vová za­kon­čení. Moje oka­mžitá reakce nebyla „Tohle bych už asi neměl dělat,“ ale hned jsem začal dumat, jak zvýšit napětí. Jestli stojí za to se v životě něčím řídit, pak to je to tahle věta z Fear and Lo­athing:

Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a se­ri­ous drug collection, the ten­dency is to push it as far as you can.

Ig­no­rujte pre­am­buli o „drug collection“, dů­le­žitý je jen konec sou­větí: „the ten­dency is to push it as far as you can“. Pro­tože proč ne?

Jak vysoko můžu vy­šrou­bo­vat napětí? Kdysi dávno, stále ještě v em­bry­o­nál­ním stádiu vývoje, jsem vrazil šrou­bo­vák do zá­suvky a dostal po­řád­nou šlehu. Do dneška si pa­ma­tuji ten pocit tupé bo­lesti, která mi pul­zo­vala tře­soucí se rukou. Tehdy ale slo o stří­davé napětí – za­bi­jáka všeho živého. Stej­no­směrný proud z ba­te­rie, i z ba­te­rie ba­te­rií, je tak bez­pečný, že ne­stojí za řeč. Když vás to nemůže zabít, pak je to nuda. Pokud ale má do­sta­teč­nou voltáž, jež je apli­ko­vaná na sliz­nice nebo oční bulvy, pak je cítit.

Z blesku jsem vytáhl 4 AA ba­te­rie, pro­po­jil je do série, 13.8 voltů, za­jí­mavé, in­ten­zivní, smy­slné, ero­tické, bo­les­tivé. Můžu jít výš? Další 4 ba­te­rie z dal­šího blesku, 18.6 voltů a nic. Něco musí být špatně, po­la­rita dobrá, plusy jsou na mí­nusech, asi nesedí kon­takty… a na­jed­nou rána jako Tho­rovo kla­divo. Wow, to bylo něco. Těžko se sen­zace pre­cizně apli­ko­va­ného elek­tric­kého šoku po­pi­suje, bolí to, to ano, ale nějak jinak, ne­tra­dičně, jakoby me­ta­licky a me­cha­nicky, téměř jako kdyby bolest vy­chá­zela ze­vnitř. U toho napětí jsem zatím skon­čil.

Po­tře­buju víc 9V ba­te­rií nebo stolní zdroj, abych zjis­til, jak daleko to můžu po­str­čit. Jestli všechno půjde podle plánu, skon­čím mrtvý, jako per­fektně při­pra­vený stejk nebo aspoň s roz­sáh­lými po­pá­le­ni­nami. Uvi­díme…


+1: Napadá mě, že elek­trický šok by byl nej­e­fek­tiv­nější způsob pro­bu­zení, roz­hodně ne pří­jemný, ale účinný.

+2: Pokud se ne­cí­títe dost od­vážní, bo­les­ti­vost AC a DC proudu za vás otes­to­val svatý Mehdi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz