k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

The tendency is to push it as far as you can

1. 2. 2019 — k47

Trvalo █████ let, než jsem poprvé olízl de­ví­ti­volto­vou ba­te­rii.

#černobílá

„Hm, za­jí­mavé“, pro­hnalo se mi hlavou, když elektřina pře­stala dráž­dit ner­vová za­kon­čení. Moje oka­mžitá reakce nebyla „Tohle bych už asi neměl dělat,“ ale hned jsem začal dumat, jak zvýšit napětí. Jestli stojí za to se v životě něčím řídit, pak to je to tahle věta z Fear and Lo­athing:

Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a se­ri­ous drug collection, the ten­dency is to push it as far as you can.

Ig­no­rujte pre­am­buli o „drug collection“, dů­le­žitý je jen konec sou­větí: „the ten­dency is to push it as far as you can“. Pro­tože proč ne?

Jak vysoko můžu vy­šrou­bo­vat napětí? Kdysi dávno, stále ještě v em­bry­o­nál­ním stádiu vývoje, jsem vrazil šrou­bo­vák do zá­suvky a dostal po­řád­nou šlehu. Do dneška si pa­ma­tuji ten pocit tupé bo­lesti, která mi pul­zo­vala tře­soucí se rukou. Tehdy ale šlo o stří­davé napětí – za­bi­jáka všeho živého. Stej­no­směrný proud z ba­te­rie, i z ba­te­rie ba­te­rií, je tak bez­pečný, že ne­stojí za řeč. Když vás to nemůže zabít, pak je to nuda. Pokud ale má do­sta­teč­nou voltáž, jež je apli­ko­vaná na sliz­nice nebo oční bulvy, pak je cítit.

Z blesku jsem vytáhl 4 AA ba­te­rie, pro­po­jil je do série, 13.8 voltů, za­jí­mavé, in­ten­zivní, smy­slné, ero­tické, bo­les­tivé. Můžu jít výš? Další 4 ba­te­rie z dal­šího blesku, 18.6 voltů a nic. Něco musí být špatně, po­la­rita dobrá, plusy jsou na mí­nusech, asi nesedí kon­takty… a na­jed­nou rána jako Tho­rovo kla­divo. Wow, to bylo něco. Těžko se sen­zace pre­cizně apli­ko­va­ného elek­tric­kého šoku po­pi­suje, bolí to, to ano, ale nějak jinak, ne­tra­dičně, jakoby me­ta­licky a me­cha­nicky, téměř jako kdyby bolest vy­chá­zela ze­vnitř. U toho napětí jsem zatím skon­čil.

Po­tře­buju víc 9V ba­te­rií nebo stolní zdroj, abych zjis­til, jak daleko to můžu po­str­čit. Jestli všechno půjde podle plánu, skon­čím mrtvý, jako per­fektně při­pra­vený stejk nebo aspoň s roz­sáh­lými po­pá­le­ni­nami. Uvi­díme…


+1: Napadá mě, že elek­trický šok by byl nej­e­fek­tiv­nější způsob pro­bu­zení, roz­hodně ne pří­jemný, ale účinný.

+2: Pokud se ne­cí­títe dost od­vážní, bo­les­ti­vost AC a DC proudu za vás otes­to­val svatý Mehdi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz