k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Baterie v nohách

14. 12. 2019 — k47 (♪)

V těchto dnech se snažím nabrat po­slední ki­lo­me­try v sedle kola, pro­tože jak na­padne sníh, z vět­šiny cest v okolí Cely se stanou ne­prů­jezdné pasti. Když jsem se lo­po­til proti le­do­vému vichru, hlavou se mi mihla jedna spe­ci­fická otázka. Kolik ener­gie je v ba­te­rii mobilu? Nejen, kolik ob­sa­huje elek­trické ener­gie, ale hlavně kolik ka­lo­rií bych musel sníst, abych do­ká­zal vlast­ními svaly vy­ko­nat dost me­cha­nické práce, které by nějaké dynamo pře­vedlo na elektřinu, která by nabila ba­te­rii te­le­fonu.

V té chvíli jsem otázku uložil k ledu (do­slova, tep­lota se vzná­šela jen vlas nad nulou), po­kra­čo­val v cestě a čekal, až se do­stanu k in­ter­netu.

Má se to asi takhle:

Ba­te­rie nejme­no­va­ného hi-end te­le­fonu má ka­pa­citu 3000mAh a dává napětí 3.8V. Pokud se ne­mý­lím, to zna­mená, že ucho­vává 41kJ (9.7 kcal) elek­trické ener­gie. Když vezmu v potaz, že dynamo v náboji může mít efek­ti­vitu kole 65% a efek­ti­vita svalů v pře­vodu ener­gie po­travy na me­cha­nic­kou práci je asi 20%, vy­chází, že je třeba 75 kcal bi­o­lo­gické ener­gie. To zna­mená, že musím sníst 12 gramů ořechů (ty mají ob­rov­skou ka­lo­ric­kou hod­notu, 100g ořechů od­po­vídá 1.5 litru piva), abyste měli dost sil k úpl­nému nabití ba­te­rie a 12 gramů ořechů vypadá takhle:

Pře­kva­pilo mě, jak je to málo. To uka­zuje, jak ob­rov­ské množ­ství ka­lo­rií je v po­travě a jak těžké je je spálit.


+1: Během dvou minut tes­to­vací jízdy, kdy jsem měřil ma­xi­mální výkon nohou, jsem vy­ko­nal dost me­cha­nické práce na nabití ba­te­rie v mobilu. Jen mi pak bylo na umření.

+2: Ilu­strační fotka vznikla za úplné tmy a s pat­nác­ti­vte­ři­no­vou zá­věr­kou, kdy jediné světlo po­chá­zelo z dis­pleje no­te­booku. Ne­vy­padá to úplně zle. Po­dobně po­ří­ze­nou fotku jsem také přidal k to­muhle článku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz