k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bahno a lubrikant

7. 1. 2019 — k47

Měl bych to dělat čas­těji—vy­rá­žet na kole do ledu a bahna. Čím je počasí horší a si­tu­ace ne­pří­z­ni­vější jízdě nebo jen posté exis­tenci, tím víc mě to baví. Pravda, tempo je občas dů­chod­cov­ské, když s pod­huš­tě­nými gumami brus­lím na ledu, plazím se do kopců po křu­pa­jící krustě zmrzlé vody, za­tímco se ze Západu za­čí­nají snášet houst­noucí závoje sněhu a bahno mi sahá po kolena. Mám blat­níky a proto je si­tu­ace bi­nární—všechno do še­de­sáti cen­ti­me­trů od země je po­kryté tlus­tou vrst­vou bláta a všechno nad touto linií se blýská no­vo­tou i když temné lesní cesty, které se ob­tá­čejí kolem Cely jako aorta kolem sr­deč­ního svalu, při­po­mí­nají první klu­ziště. Abych to vy­svět­lil—než byla vy­vi­nuta tech­no­lo­gie schopná zmra­zit velkou plochu pro brus­lení, klu­zi­vost byla za­jiš­těna ne­chut­nou kom­bi­nací pra­se­čího sádla a soli.

Jak jsem řekl—čím horší, tím víc mě to baví. Smr­dutý mix sádla a soli by byl fan­tas­tický. Ne v oka­mžiku jízdy, to bych ho z hloubi duše ne­sná­šel, ale šlo by o zábavu dru­hého řádu—po­zi­tivní jen v re­trospek­tivě.

Nicméně jestli bych do­po­ru­čil jednu věc, tak to bude jediné: Kupte si olej na řetěz do vlhka. Exis­tují dvě ka­te­go­rie lubri­kace cyk­lis­tické trakce, jeden do su­chého pro­středí a druhý do vlh­kého. Ten do sucha je na­vr­žen tak, aby od­pu­zo­val (resp. mi­ni­ma­li­zo­val při­ta­ho­vání) prachu i když se snadno smyje. Olej do mokra naopak nemusí čelit prachu, není tolik účinný v eli­mi­naci tření, ale drží i když je okolní pro­středí z větší části tvo­řeno vodou a blátem. Když to ne­dě­láte, ris­ku­jete na­rezlý řetěz a s ním to není žádná zábava.

Kupte si malou pixlu oleje a jeďte, jako kdyby to mělo být na­po­sledy. Kdo se ne­vy­mázne, jako kdyby nežil.


+1: Dnes se mi v hlavě ob­je­vila fráze „Jsem uvěz­něný ve zvláštní verzi pekla“ & nemůžu se jí zbavit. Jak z něj ven?

+2: Dneska je party jako, kdyby byl rok 2007 a ve smyčce mi do slu­cho­vých nervů buší Bleed it out od Link Park (RIP).

+3: Padla další meta: Po po­slední várce změn se k47čka ge­ne­ruje za pouhé 4.3 vte­řiny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz