k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Archeo-blogie

3. 2. 2019 — k47

Začíná třetí rok, co jsem začal k47čku ak­tu­a­li­zo­vat denně. Po­slední tři léta jsou ale jen špič­kou le­dovce, pro­tože tento web exis­tuje už více než 15 let, za které se z něj stalo mon­strum o mi­li­onu slov.

Před ně­ja­kou dobou jsem pře­četl tento masivní archiv za­prá­še­ných roků do po­sled­ního slova z důvodů, které se dají nej­lépe vy­svět­lit ma­so­chis­tic­kou touhou po ver­bál­ním utr­pení. Ná­sle­du­jící řádky jsou zá­pisky z oněch cest proti proudu času.

Možná jsem měl na za­čátku va­ro­vat, že tyhle věci budou za­jí­mavé jen pro mě, ale ani to není pravda. Ross Noble měl pravdu, všichni si bu­du­jeme muzeum cetek, které nikoho ne­za­jímá. Moje muzeum není hmotné, ale je jím právě tenhle za­tra­cený web a ten se pomalu mění ve vězení.


  1. Mi­k­ro­sko­picky po­má­hám ar­chi­vací tex­to­vého obsahu 4chanu. Dejte mi 1TB místa na webu & na­hraju to tam.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz