k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proti Silicon Valley

2. 4. 2019 — k47

Aral Balkan vypadá, že ví o čem mluvívy­platí se ho po­slou­chat. Vy­tr­vale kri­ti­zuje po­kry­tec­tví, jed a de­struk­tivní povahu si­li­con valley ži­ve­nou dolary VC ka­pi­ta­listů, kteří se ne­za­jí­mají o po­druž­nosti jako je právo na sou­kromí, dopady na de­mo­kra­tický proces nebo osla­bo­vání de­mo­kra­tic­kých in­sti­tucí na úkor sou­kro­mých di­gi­tál­ních neo-ko­lo­ni­a­listů.

Ne­dávno jsem viděl jeho před­nášku Free Is A Lie. Ta je stará už 4 roky – v tech­no­lo­gic­kém sek­toru celá věč­nost – ale přesto působí, jako kdyby pro­běhla včera. Teze dnes působí skoro až ste­re­o­typně: Všechny naše in­for­mace jsou sou­stře­děné v uza­vře­ných silech ně­ko­lika málo spo­leč­ností, která na jejich ex­trakci vy­dě­lá­vají. Přitom na­bí­zejí služby zdán­livě za­darmo, jako jak říká název před­nášky: Free is a lie. Nic není za­darmo, jen ne­u­stále smě­ňu­jeme něco ne­u­vě­ři­telně cen­ného za tri­vi­ální služby – kdyby to nebylo cenné, pak by google neměl výnos 133 mi­li­ard dolarů – a přitom ne­známe cenu toho, čeho se vzdá­váme. Jde o podvod.

You don't need con­spi­racy the­o­ries when you have the sim­pli­city of busi­ness models.

It's not in­con­ce­i­va­ble that so­me­time in the future there might be a whole nation whose only notion of the In­ter­net is so­me­thing you sign into with your Google user­name and password.

Their busi­ness model ba­si­cally is to spy on you. The busi­ness model of free is the busi­ness model of cor­po­rate sur­ve­illance. These are sy­no­nyms.

Dalším té­ma­tem je právo na sou­kromí a způ­soby, jak je in­ter­ne­to­vými gi­ganty pře­kru­co­váno v jejich pro­spěch. Nejde o to, že bych chtěl něco skrý­vat. Hlavní myš­len­kou je kon­t­rola nad tím, co si chci nechat pro sebe a co budu sdílet s okolím. Pokud by se ote­vře­nost stala vý­chozí, vše skryté by s sebou neslo ko­no­taci ostudy a viny.

The de­fi­ni­tion of pri­vate is not be­tween me and Google or be­tween me and Fa­ce­book it is for my eyes alone.

Z těchto důvodů google, fa­ce­book a další gi­ganti před­sta­vují hrozbu pro ob­čan­ské svo­body.

Nový pohled na věc, který jsem si odnesl z před­nášky je toho: Pokud všechny al­ter­na­tivy mají stejný byznys model, nemáme sku­tečně na výběr. Můžeme si zvolit jen jiné vězení.


+1: K tématu: Ně­mecko roz­hodlo, že fa­ce­book nemůže kom­bi­no­vat různé zdroje dat o uži­va­te­lích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz