k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Ten jeden den v roce, kdy se ze všech stanou špatní komici

1. 4. 2019 — k47 (♪)

Dnes na mě soc-nety vy­vrhly zprávu, že Musk vydal rap single o gorile Ha­rambe. Na tom není nic zvlášt­ního, po­mys­lel jsem si, to do­ko­nale od­po­vídá jeho pro­bí­ha­jí­címu du­šev­nímu hrou­cení kom­bi­no­va­ném s touhou po pu­b­li­citě & ne­kri­tic­kému obdivu. Nic ne­ob­vyk­lého.

Pak jsem ote­vřel editor Dak­table, místo pře­hlídky mých špat­ných fotek se ob­je­vil klon hry Space In­va­ders a bylo jasno: Začal apríl a jeho děs nás bude te­ro­ri­zo­vat ná­sle­du­jí­cích 24 hodin (nebo více z důvodu ča­so­vých pásem).

Také mi­lu­jete ten jeden spe­ci­ální den v roce, kdy se z kaž­dého člo­věka s pří­stu­pem k in­ter­netu stane trestu­hodně špatný komik cítí ne­o­do­la­tel­nou po­třebu na­chy­tat ostatní na oči­vidné, velice zřejmé a hlavně tra­gicky ne­vtipné „žerty“. Je to den, kdy v RSS čtečce vyberu všechny zprávy a ozna­čím je jako pře­čtené, pro­tože ne­stojí za to se brodit zá­pla­vou no­vi­nek ve které plave větší než malé množ­ství ex­kre­mentů. Pokud jste pu­b­li­ko­vali něco se­ri­óz­ního a dů­le­ži­tého tento den, pak se to ke mně nemělo šanci dostat, pro­miňte.

Nicméně ve světe, kde dez­in­for­mace, „fake news“ a clik-bait hoaxy před­sta­vují stan­dard, Apríl působí po­ně­kud ana­chro­nis­ticky. Jeden den máme po­vo­lení si lhát a „na­chy­tá­vat se“, za­tímco to je modus ope­randi ra­ko­vinné eko­no­miky s po­zor­ností 365 dnů v roce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz