k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Třicet procent nuly

11. 12. 2019 — k47

In­ter­net nám po­skytl mož­nost ko­pí­ro­vání za prak­ticky nu­lo­vou cenu. Amazon, no­to­ricky známý tím, že pře­pa­luje cenu ze přenos dat, si účtuje 9 centů za gi­ga­bajt. Tak proč si „app story“ obou ma­jo­rit­ních mo­bil­ních plat­fo­rem ná­ro­kují 30% z kaž­dého dolaru, který jimi pro­teče? Pokud je 30% ne­zbyt­ných k jejich pro­vozu, jde o tra­gicky ne­e­fek­tivní metodu dis­tri­buce soft­ware. Ale tak tomu po­cho­pi­telně není. „App store“ je sen hor­kých hlav si­li­con valley: Vy­tvo­řit plat­formu, pro­žrat se k mo­no­polu, na­in­sta­lo­vat se jako ne­o­do­pe­ro­va­telný pro­střed­ník, který slízne 30 centů z kaž­dého dolaru a je stejně ne­zbytný a uži­tečný jako ra­ko­vinný nádor. Hi-tech prů­mysl (nejen v tomto pří­padě, ale i v mnoha dal­ších) prak­ti­kuje po­kro­čilý Il­li­chov­ský ra­di­kální mo­no­pol, kdy úspěch jejich masivně za­fi­nan­co­vané vize světa, zne­mož­ňuje pří­stup k al­ter­na­ti­vám.


+1: Tohle

+2: Tohle od Cory Doc­to­rowa, stejné ar­gu­menty dělal před víc než de­ká­dou a stejně jako tehdy, platí i dnes.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz