k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

AI neutečete

15. 7. 2019 — k47

Před AI nejste v bez­pečí, ani když vy­ta­háte kabely ze zá­su­vek a za­ho­díte na­bí­ječku mobilů. Vědci před­sta­vili kus skla v němž je ma­te­ri­a­li­zo­ván AI pro­gram schopný roz­po­znat ručně psané čís­lice. To nemusí vy­pa­dat nijak úchvatně, pro­gramy běžící na mi­k­ro­pro­ce­so­rech tento úkol zvlád­nou mnoho let, ale tady jde o fy­zické vtě­lení – sama struk­tura ma­te­ri­álu pomocí ma­lič­kých bub­li­nek a ne­čis­tot pa­sivně, bez nut­nosti na­pá­jení, vy­ko­nává ne­tri­vi­ální pro­gram

Když jsem uviděl ti­tu­lek článku, oka­mžitě se mi hlavou pro­hnalo ul­ti­mátní vy­u­žití: Zr­ca­dlo, které ohod­notí, jak dobře vy­pa­dáte. Zr­ca­dlo, zr­ca­dlo, kdo je v zemi zdejší… Dvě hvěz­dičky z pěti, kámo.

Po tech­nické stránce jde o fas­ci­nu­jící výzkum, ale pořád platí ob­vyklý stav pe­si­mismu ohledně AI a jeho dopadu na struk­turu spo­leč­nosti.

Uměle in­te­li­gentní agent nemusí do­sa­ho­vat ko­gni­tivní úrovni člo­věka, aby do­ká­zal roz­bo­řit spo­leč­nost tím, že učiní z práce na­prosté vět­šiny svě­tové po­pu­lace udělá při­nej­lep­ším bez­cenné hobby. To není samo o sobě ne­ga­tivní, záleží kdo bude kon­t­ro­lo­vat pro­středky au­to­ma­ti­zo­vané výroby. Když se po­dí­váte, kdo vede ve vý­zkumu a praxi v této ob­lasti, je jasné, že to roz­hodně nebude ve­řej­nost.1

Mož­nosti a s nimi spo­jené hrozby jsou mnohé. Vez­měte si třeba výzkum sna­žící se z rysů ob­li­čeje roz­po­znat zlo­čince. Jestli vám to zavání fre­no­lo­gií, nejste sami. Nic jako „vě­decký ra­sis­mus“ přece ne­e­xis­to­valo. Počkat… Když stroj na­kr­míte před­sudky, on bude po­cho­do­vat podle jejich rytmu.

Nebo tenhle code com­ple­tion ná­stroj. Už se taky ne­mů­žete dočkat, až práci pro­gra­má­tora plně za­stane pro­gram, který měl pů­vodně jen do­pl­ňo­vat názvy pro­měn­ných?

AI ne­u­te­čeme.


  1. Tady do­po­ru­čuji před­nášku Evgeny Mo­rozova Di­gi­tal Power and Its Dis­con­tents, která je, byť to může vy­pa­dat, že tan­gen­ci­álně, re­le­vantní.

[…] be­cause the world in which we are he­a­ding ra­pi­dly is a very dark world where despite all the rhe­to­ric about eve­ry­thing be­co­ming ac­ces­si­ble to eve­ry­body we see a very di­f­fe­rent trend that you can actu­ally access those things only if you decide to in­cor­po­rate as a startup com­pany be­cause otherwise where would you get the money given that the public fun­ding of many such ini­ti­a­ti­ves no longer exists and even if you in­cor­po­rate as a start-up your only chance of sur­vi­val, if you're really in an im­por­tant in­dustry, is to become a big di­gi­tal mo­no­poly which will then go and take money from Soft­bank, like uber does, and spend that money on crushing all the possi­ble com­pe­ti­tion so that then you emerge as the only pro­vi­der of public trans­por­tation and then you can charge wha­te­ver prices you want.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz