k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

800Mhz musí stačit každému

21. 10. 2019 — k47

Pro všechny z vás, kteří máte, stejně jako váš věrný vy­pra­věč, ne­to­pýří uši, mám dnes jeden pro-tip. Ně­které staré hry, jako na­pří­klad Master of Orion 2 pro­vo­zo­vaný přes wine, mají ne­pří­jem­nou ten­denci vy­tí­žit jedno jádro pro­ce­soru na 100%. Není k tomu žádný důvod, pro­tože tyhle hry z mi­nu­lého mi­lé­nia by bez pro­blémů běžely na kdejaké chytré led­ničce nebo ká­vo­varu.1 Když hra­jete na laptopu v nej­hlubší noci, kdy do Cely doléhá ná­silné ticho zvenčí2 a vy­tr­valé hučení vě­t­ráku jako jediný pod­kres pro kos­mické bitvy se rychle omrzí.

Na­štěstí exis­tuje jed­no­du­chý trik: Snížit ma­xi­mální frek­venci pro­ce­soru. V linuxu, je­di­ném sys­tému přímo zmí­ně­ném v bibli, to zařídí příkaz sudo cpupower frequency-set -u 800Mhz. Pak si můžete vy­chut­nat ticho bez vě­t­ráků. Více profi je při­p­nout proces s běžící hrou na jedno jádro a pak snížit frek­venci jen jemu. To vám dá to nej­lepší z obou světů – tichý systém a zá­ro­veň se ne­vleče, když si bokem trochu za­brouz­dáte.

Poznat rych­lost webo­vých strá­nek na sys­tému zpo­ma­le­ném na ⅓ až ⅕ tempa z výroby je za­jí­mavý ve­d­lejší efekt celého počinu. I takto pomalý sys­tému je do­sta­tečně rychlý pro na­pros­tou vět­šinu běž­ných ak­ti­vit. Pro­blém mají jen ně­které webové stránky jako např. you­tube, což je shodou náhod jeden z mála webů, kde mívám po­vo­lený ja­vascript. Skoro jako kdyby to něco vy­po­ví­dalo o stavu web­de­signu – html se vy­kres­luje rychle i na tak­tech, které jsme v PC sek­toru na­po­sledy viděli na pentiu 3, které se pře­stalo vy­rá­bět v roce 2004, ale jakmile se do hry do­stane ja­vascrip­tové nadmutí, je třeba ten nej­no­vější křemík, jen aby se vy­kres­lilo pár od­stavců textu a pár reklam na ob­ra­zovku.


  1. Tohle tvr­zení nemám pod­lo­žené, pro­tože (pře­kva­pivě) in­ter­net ne­chtěl vy­zra­dit jaké pro­ce­sory tikají v chyt­rých led­ni­cích. Laťka ale není na­sta­vena příliš vysoko, MOO2 běží na 486ce tak­to­vané na 66 MHz. Pro srov­nání: mobil pro­dá­vaný za 99$ nese na palubě čtyřjá­d­rový ARM A53 s taktem 1.4 Ghz, takže tak.
  2. Pokud ne­štěká tahle svině.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz