k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tři hodiny, které se ztratily

7. 9. 2019 — k47

Tohle je pře­kva­pení. Pří­jemné pře­kva­pení. Asi takhle: Ba­te­rie mého no­te­booku na za­čátku vy­dr­žela ±4 hodiny, ale po roce a půl in­ten­ziv­ního po­u­ží­vání její ka­pa­cita klesla na čtvr­tinu. Tak to tedy aspoň vy­pa­dalo. Nikdy jsem aku­mu­lá­tor ne­ne­chal vybít až do dna, ale po­slušně se řídil in­strukcí in­di­ká­toru nabití. Když ten spadl na 5-6%, víko no­te­booku za­padlo a zů­stalo tak, dokud se na ho­ri­zontu ne­ob­je­vila první zá­suvka.

Tak jsem to zkusil, vy­po­jil stroj & čekal. Za méně než hodinu se ba­te­rie do­stala na 6% a tam zů­stala a laptop běžel a běžel a běžel, skoro jako kdyby uka­za­tel nebyl úplně přesný. Nemohl jsem u toho stát a čekat, proto jsem nechal opa­ko­vaně za­pi­so­vat ak­tu­ální čas do jed­noho sou­boru. Po ná­vratu po­slední čas uka­zo­val, že stroj spo­ko­jeně běžel tři a tři čtvrtě hodiny.

Takže ba­te­rie ne­u­mírá a já tak ušet­řil pár stovek za ba­te­rii novou o něco méně stovek za nahé 18650 články. Kla­sická vý­měnné ba­te­rie no­te­booku je vět­ši­nou jen ně­ko­lik li­thi­o­vých článků a ochranný čip v plas­to­vém pouz­dře. Když začnou umírat, stačí staré články vy­lá­mat a místo nich na­pá­jet nové, což může být lev­nější než si koupit zbrusu novou ba­te­rii.

Takže za mě dobré + po­u­čení pro příště: In­di­ká­tory můžou a budou lhát.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz