k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jediný den v roce, kdy jsou silnice klidné

24. 12. 2019 — k47

Čty­ři­a­dva­cá­tého je jediný den v roce, kdy se všichni ko­lek­tivně shod­nou, že není třeba se vy­so­kou rych­lostí pře­mis­ťo­vat z místa na místo au­to­mo­bi­lem a sil­nice zejí prázd­no­tou. Aspoň tak to vypadá v okolí Cely. Byla by škoda tohoto spe­ci­ál­ního dne ne­vy­u­žít a ne­vy­ra­zit na kole, jen na chvíli, zvlášť když se počasí de­fi­ni­tivně pře­stalo chovat podle roční doby a konec roku bude nej­tep­lejší za po­slední sto­letí.

Je to fajn pocit, mít sil­nici jen pro sebe, jedno kolo a jinak nic, žádný provoz. Sil­ni­čáři opra­vili pár silnic, přímek čer­ného as­faltu pro­tí­na­jící pře­hyby bahni­tých polí. Když vje­dete na jednu z nich a povrch je tak hladký, žádné výmoly, žádné díry, žádné zá­platy na zá­pla­tách, jen černá řeka po které pís­kají pne­u­ma­tiky, za­ži­jete per­fektní pocit rych­losti, ale pře­kva­pivě také, když se ne­mu­síte pře­tla­čo­vat s auty, jis­totu, že vás nic ne­pře­jede.

Jeden z vel­kých fak­torů hra­jící roli, jestli oby­čejní lidé (ne cyklo-po­zi­tivní je­dinci, kteří budou jezdit i když z nebe prší síra a mrtví vstá­vají z hrobů) po­u­žijí kolo k užit­kové pře­pravě je bez­pečí. Když cítí risk, ne­po­je­dou na kole do práce/školy/ob­chodu/rande/porod/svatbu.

Pře­ta­ho­vat se na sil­nici s tu­no­vými baráky na ko­leč­kách, kdy ne­plá­no­vaný kon­takt zna­mená mírné roz­mr­zení a pa­vouky na před­ním skle pro řidiče auta a hlavu nakřápnu­tou jako meloun pro cyk­listu, není dva­krát pří­jemný pocit. O to víc je ten rozdíl znít, když máte ki­lo­me­try jinak rušné sil­nice jen pro sebe.

Pre­fe­ruji jezdit okruhy po směru ho­di­no­vých ru­či­ček, pro­tože pak ob­vykle za­tá­čím do­prava, ne­mu­sím pře­jíž­dět sil­nici, vy­jed­ná­vat s baráky na ko­leč­kách a a při­pa­dat si méně na ráně.

V okolí Cely se pomalu za­čí­nají stavět cyk­los­tezky zcela od­dě­lené od běž­ného pro­vozu a to je jed­no­značně plus. Síť as­fal­to­va­ných silnic, kde kola vlád­nou, nemůže objemu pro­vozu na dvou pne­u­ma­ti­kách uško­dit. Nejsou ani zda­leka do­kon­čené, sjízdný je jen pár krát­kých úseků, dlouhé štreky a dů­le­žité pro­pojky chybí, ale příští rok, se možná půjdu projet a spe­ci­ální sil­nice budou jen pro mě a spo­jence na dvou kolech.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz