k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

20018 - co, jak, proč a proč ne?

17. 1. 2019 — k47

Zpětně je třeba říct, že minulý rok nebyl zas tak špatný. Svět vy­pa­dal jako nějaká bi­zarní ka­ri­ka­tura spo­leč­nosti, ale in­terně to zas tak hrozné nebylo. V 20017 jsem cítil téměř ter­mi­nální bez­na­děj a bylo mi z toho zle. Letos taky ne­cí­tím moc naděje, ale moc mě to netíží. Byl bych rád, kdyby šlo o sto­i­cis­mus—nenech se ovliv­nit tím, co sám ne­mů­žeš sám ovliv­nit—, ale z větší části za to může jeden doktor, jehož hlava tex­tu­rou a tvarem při­po­míná po­me­ranč. Dřív, i když jsem pře­ží­val ve stavu ne­ko­nečné tísně, jsem aspoň doufal, že se stane něco po­zi­tiv­ního, že se celá tahle sva­žu­jící spi­rála zlomí, ale teď se už ani ne­sna­žím. Může to znít strašně vážně, ale není – právě naopak, žít ve stavu bla­žené re­zig­nace není vůbec špatné.

Jinak za celý rok jsem ne­na­psal jediný řádek prózy (když ne­po­čí­tám tohle) a nebyl na je­di­ném kon­certě (když ne­po­čí­tám tohle), ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████, AS­CII­blog, který začal jako ex­pe­ri­ment v gra­fo­ma­nii, zemřelpře­ro­dil do nové pra­vi­delné in­kar­nace k47čky, která se ale přesto v každém oka­mžiku houpe nad pro­pastí, vzdá­lena jen tři dny od to­tální de­strukce.

Co jsem za těch 365 dní psal? Různé věci. Prošel jsem archiv a vy­no­řilo se ně­ko­lik jasně ohra­ni­če­ných te­ma­tic­kých okruhů.

Nej­větší & nej­po­zi­tiv­nější té­ma­tem jed­no­značně bylo kolo. Zase jsem začal jezdit a také se pustil do oprav a údržby bicyklu, což se stalo po­sed­lostí samo o sobě. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [18] [20] [21] [22]

Další témata podám jen formou od­rá­žek:

Pak mnoho dal­ších ne­sou­ro­dých témat, jako třeba po­pra­šek makro fotek o od­por­ného hmyzu. Bylo toho hodně a je zvláštní číst si po sobě celý rok zá­znamů. Je jasně patrné, že jsem za sebou za­cho­val ur­či­tou di­gi­tální stopu, ať už chci nebo ne.

A co příští rok? Nemám žádné plány. Jen by bylo fajn, kdy­bych na kole ujel víc jak 3650 ki­lo­me­trů a napsal (nebo dopsal) aspoň ně­ja­kou po­vídku. To by bylo fajn, ale nic nesli­buji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz