k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

20 kilo dolů

21. 11. 2019 (aktualizováno 29. 4. 2020) — k47

Před­stavte si, že chcete shodit 20 kilo. Možná tou­žíte mít váhu prů­měr­ného vítěze Tour de France, 69 kg. Možná jste zjis­tili, že jediný kus ob­le­čení, který vám padne, jsou staré vy­ta­hané tep­láky. Na dů­vo­dech ne­zá­leží, dů­le­žitý je jen váš hy­po­te­tický cíl mínus 20 kilo.

Jedno kilo tuku má asi 8800 vel­kých ka­lo­rií1 , takže 20 kilo od­po­vídá 176000 ka­lo­riím a těch je třeba se zbavit. Podle mých ze­vrub­ných vý­po­čtů stačí udělat půl mi­li­onu dřepů, abyste spá­lili takové množ­ství bi­o­lo­gické ener­gie. Pokud chcete cíle do­sáh­nout do jed­noho roku, pak musíte od­dře­po­vat ±1450 každý den. (Jde o číslo zka­lib­ro­vané pro mojí váhu a délku nohou, vaše se může lišit.)

Na druhou stranu stej­ného ka­lo­ric­kého de­fi­citu do­sáh­nete, když si denně nedáte 2.4 kozly je­de­náctky nebo 3.7 kra­jíce chleba. Pokud se moje kal­ku­lace nemýlí (moc bych na to ne­vsá­zel), tak buď musíte vy­na­lo­žit he­ro­ické úsilí nebo jíst o něco menší porce a vy­ne­chat pár kitkatů. Nevím jak vám, ale mě jedna va­ri­anta mi při­padá ne­sku­tečně pro­ve­di­tel­nější než ta druhá. Mě se po­da­řilo ne­plá­no­vaně shodit 5 kilo, když jsem pře­stal ██████████ a ███████████████.

Fy­zická ak­ti­vita je pořád po­zi­tivní, spálí pár ka­lo­rií, posílí zdraví a vy­bu­duje svaly, které spa­lují ka­lo­rie jen tím, že exis­tují. Kilo sádla spo­tře­buje 4.5 ka­lo­rie denně, kilo svalů spálí 13 ka­lo­rií. Jde jen o malé be­ne­fity, ale nejsou nulové a pra­cují za vás pa­sivně.

Podle in­for­mací, které jsem v po­slední době za­chy­til, ne­e­xis­tuje zkratka ke zhub­nutí. Ca­psai­cin nebo kofein mírně zvy­šují me­ta­bo­lický výdej, ale jen když ne­na­ru­šují spánek. Ten je dů­le­ži­tější, než všechno ostatní, pro­tože spán­ková de­pri­vace jde ruku v ruce s po­ci­tem hladu.

Jinak než méně jíst, víc spát a víc se po­chy­bo­vat (v tomto pořadí) to nejde.


  1. Do­da­tečné do­pl­nění: Tuková tkáň není 100% čistý tuk, jde o buňky, které v sobě jen mají velké množ­ství tuku. Au­to­ri­ta­tivní čísla říkají, že by to mohlo být jen 72% pro­cent tuku. Takže si tímhle číslem vy­ná­sobte všechny kal­ku­lace a všechno bude fajn.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz