k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dvě duše, dvě díry

12. 7. 2019 — k47

Není pří­jemné mít díru v ak­tivní duši a zá­ro­veň i v té zá­ložní. A právě takhle jsem jezdil celou věč­nost – přední duše pomalu uchá­zela, ale nic zá­sad­ního, po dvou dnech ztra­tila asi 80 kPa a před každou cestou jsem musel do­pum­po­vat na něco málo přes 300 kPa. Dalo se s tím žít. Jed­noho dne jsem se roz­hodl po­dí­vat, jestli v sobě nemá díru. Ne­vy­pa­dalo to tak, nej­spíš vadný ven­ti­lek, šlo přece jenom o velice starou duši, ti­po­val bych aspoň pět let. Strčil jsem ji zpátky a na­pum­po­val, což se řekne snáze než se udělá. Dostat se přes 3 bary s mikro-pum­pič­kou je zá­ži­tek. Každé pumpnutí dodá jen při­bližně 1 kPa. Po třech stov­kách po­ně­kud mastur­bač­ních po­hy­bech všechno vy­pa­dalo ok.

Druhý den byla duše úplně prázdná.

Tak zase: Ven, pod vodu, ko­nečně bub­linky, za­le­pit. Me­zi­tím jsem tam vrazil zá­ložní duši, na­pum­po­val přes tři stan­dar­di­zo­vané bary, bolela mě ruka. Když jsem se za chvíli vrátil, guma prázdná. Takže ta ná­hradní duše, kterou jsem celou věč­nost vozil v kole s vírou, že mě rychle do­stane z ne­snází, byla taky děravá.

Zase: Vyndat, najít díru, ne­mu­sela pod vodu, díra syčela už z dálky, za­le­pit, pomalu do­chá­zejí zá­platy, dát zpátky, na­pum­po­vat na 300 kPa, při­padá mi, že mi musí z těch di­vo­kých pum­pu­jí­cích pohybů musí upad­nout pra­vačka, ale ko­nečně gumová ba­ri­éra do­ká­zala udržet dost vzdu­chu.

Musel jsem jen 3× zuřivě pum­po­vat a na dvě duše, oz­do­bené bo­ha­tou sbír­kou záplat, přidat další exem­pláře. Na jedné jsou teď čtyři zá­platy, na druhé do­konce pět a pomalu se blížím ekvi­lib­riu víc-záplat-než-duše.

Dneska se běžně po­u­ží­vají bez­du­šové pláště, které, jak název na­po­vídá, uvnitř nemají duši. Po­tře­bují spe­ci­ální ráfek, který s pláš­těm vy­tvoří vzdu­cho­těsný spoj a dovnitř se nalije tmel, jež by měl za chodu za­ce­lit vzniklé díry. Pokud to fun­guje, jak je in­ze­ro­váno, mělo by to eli­mi­no­vat na­pros­tou vět­šinu pro­blémů s dě­ra­vými dušemi.

Možná by to za to stálo, ale nechce se mi ku­po­vat nové ráfky a pláště. Místo toho s pultu seberu další sadu záplat za 40 korun a další pár přidám na ty staré duše pro­vr­tané jako emen­tál.


+1: Jinak kdyby to někoho za­jí­malo, tohle celé jsem napsal jen jako zá­minku, abych mohl použít frázi „mastur­bační pohyby“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz