k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Jeden stupeň Celsia

31. 12. 2019 — k47

Pa­ma­tuji si, jak jsem kdysi na jakési pro-ana sajtě četl radu se pro ex­trémní hub­nutí koupat ve stu­dené vodě. Na papíře by to mělo fun­go­vat. Stu­dená voda efek­tivně odvádí teplo (mnohem lépe než vzduch o stejné tep­lotě), tělo se snaží tep­lotu zved­nout na 37°C & na to musí vy­na­lo­žit práci, spo­tře­bo­vat ener­gii, což zna­mená jediné: Ka­lo­rie ven a krásné kost­naté tělo dovnitř.

Kdo mě kdy viděl, musí uznat, že tě­les­nou kon­sti­tucí mám k pro-ana kruhům velice daleko. Přesto mě dlouho za­jí­malo, jestli a jak moc tep­lota vzdu­chu ovliv­ňuje množ­ství vydané ener­gie. Moje ide­ální tep­lota okolí je dva, tři stupně pod ide­á­lem všech ostat­ních a proto mi všude při­padá, že se pomalu roz­pouš­tím.

Čas na čísla: Jedna velká ka­lo­rie (kcal) je de­fi­no­vaná jako množ­ství ener­gie po­třebné pro ohřátí ki­lo­gramu vody o jeden stupeň Celsia. Zhruba. Tohle ale není nijak uži­tečné, pro­tože to nebere v potaz, jak rychle tělo teplo ztrácí.

Čas na wi­ki­pe­dii: termo-ne­ut­rální zóna je rozpětí teplot, ve kterém ta­bul­kový člověk dokáže udržet tě­les­nou tep­lotu jen z po­chodů ba­zál­ního me­ta­bo­lismu bez nut­nosti vydat extra ener­gii na re­gu­laci tep­loty. Tělo tak jako tak pro­du­kuje ±100W tepla, proto ne­ut­rální zóna leží pod při­ro­ze­nými 37°C. Začíná na 18°C pro obézní muže a 21°C pro ne­o­bézní. (Od­ka­zo­vaný článek (dě­ku­jeme sci-hubu) uvádí, že měření byla pro­ve­dena na lidech v šort­kách a lehkém tričku, což při­bližně od­po­vídá tomu, co nor­málně nosím v Cele). Když tep­lota okolí klesne pod tuto hra­nici, tělo musí spálit pár ka­lo­rií na zby­teč­nou práci, aby ji zvedlo.

Podle to­ho­hle článku náš ta­bul­kový tlus­ťoch po­tře­buje spálit asi 15W na ohřátí o 1°C, to od­po­vídá ±12 kcal/hod a ±300 kcal/den. Pro­blém je v tom, že se tělo ne­chová jako chlad­noucí cihla a na změnu okol­ního pro­středí re­a­guje. Když tep­lota klesne, pře­stane hnát tolik teplé krve do kůže, aby ne­do­šlo k jejímu ochla­zení a teplo zů­stalo pěkně uvnitř těla. Takže když stáh­nete ter­mostat, tělo za­re­a­guje tak, aby ne­mu­selo vy­dá­vat extra ener­gii na ohřátí a zhatí vaše pro-ana plány. Navíc, když jste tlus­ťoch, musí tep­lota spad­nout hodně nízko, aby si vaše masivní tělo všimlo a začalo se snažit.

Takže ver­dikt je nej­spíš tenhle: Fun­guje to, ale bude to mít větší vliv na účet za topení, než číslo na váze.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz