k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

128 bajtů

5. 5. 2019 — k47

Líbí se mi před­nášky o sta­rých do­má­cích po­čí­ta­cích a her­ních kon­zo­lích. Má to dva důvody: Jednak to uka­zuje jak daleko jsme došli & druhak jak moc lidé do­ká­zali s tak málem (+ he­ro­ické úsilí, které je to stálo & kryp­tické triky, ke kterým se museli uchý­lit). Třeba kla­sické Atari 2600 dis­po­no­valo pou­hými 128 bajty paměti RAM. 128 bajty. To je méně než jeden starý 140 zna­kový tweet. Dnešní pro­ce­sory mají víc jak 10× tolik paměti jen v re­gis­trech & v ob­sta­rož­ním desktopu mám teď 16 GB RAM – 128 mi­li­on­krát více. Ne­před­sta­vi­telné. Pravda, Atari přišlo na trh v roce 1977 a bylo dů­le­žité udržet cenu při zemi, aby si ho mohli do­vo­lit běžní smr­tel­níci a proto jeho hard­ware není na úrovni ma­in­framů. I když ani ty nebyly nijak ob­rov­ské, aspoň z dneš­ního po­hledu.

Když jsem ne­dávno zkou­mal, jak řešit roz­dě­lo­vání slov, vody in­ter­netu mě za­nesly přímo ke zdroji, k paperu Word Hy-phen-a-tion by Com-put-er z roku 1983. Velká část textu řeší datové struk­tury, nikoli po­mlč­ko­vací al­go­rit­mus jako takový. Důvod to má jed­no­du­chý – po­čí­tače té doby neměli příliš paměti a efek­tivní re­pre­zen­tace slov­níku vzorů byla stě­žejní. Dneska každé uprd­nutí (jme­no­vitě brow­ser) po­tře­buje aspoň giga paměti, takže není třeba tak kře­čo­vitě po­čí­tat bajty.

Ně­ko­lik před­ná­šek o starém hard­waru bylo pre­zen­to­váno na CCC:

Ten po­slední stojí ta to. Jde o po­čí­tač, který v še­de­sá­tých letech pomohl člo­věku při­stát na měsíci a byl jen o něco málo ra­fi­no­va­nější než kal­ku­lačka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz