k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zprávy ze samotného útesu nevědomí

19. 5. 2018 — k47

Tak vám nevím. Byl jsem se projet na kole, plá­no­val jsem první po­řádně dlou­hou túru, ale cestou jsem pích­nul přední duši a - ne­vy­ba­ven žádným vý­do­byt­kem mo­der­ního pře­py­chu (čti te­le­fon) – jsem musel kolo pár ki­lo­me­trů odvést zpátky do Cely. Tam jsem hned svlékl duši a uviděl masivní díru v gumě při­po­mí­na­jící roz­škle­be­nou zející pro­past, která by vy­le­kala i Ni­e­tz­s­cheho. Pak jsem zjis­til, že A) nemám ná­hradní duši B) nemám sadu na za­le­po­vání duší C) ne­cí­tím jis­totu, že by to spra­vila duct tape D) pumpa se na­chází ve stavu, který má k uspo­ko­ji­vosti pře­kva­pivě daleko. Taky se uká­zalo, že plášť, dost možná víc jak dekádu starý, je také v ne­pří­liš op­ti­mální kon­dici. Na bocích se guma ošou­pala úplně a od­ha­lila jemné ple­tení in­ter­ních vláken.

No nic, je třeba udělat malou re­vi­ta­li­zaci vo­zo­vého parku.

Potom jsem usnul, pro­bu­dil se až hodinu po půl­noci a teď ne­dis­po­nuji ko­gni­tiv­ními schop­nostmi nebo chutí psát nic ko­he­rent­ního. (Znáte ten pocit, kdy si při­pa­dáte, že musíte ne­u­stále mhou­řit oči i když nejste ro­ze­spalí?)

Tak tedy jen pár wi­ki­pe­dic­kých fak­to­idů:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz