k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je na čase založit náboženství o simulační hypotéze

21. 5. 2018 — k47

Neměl bych to dělat. Neměl bych se místo kon­certu pg.lost cítit mi­zerně (nej­spíš kvůli masové cyk­lis­tice), zů­stá­vat v Cele a číst Rati­o­nal Wiki o Scien­to­lo­gii, ší­len­ství L. Rona Hubbarda a jeho masiv­nímu pod­vodu ná­bo­žen­ství. V jedné věci měl pravdu, za­lo­žit or­ga­ni­zaci, která se mas­kuje za církev, je jedna z cest jak přijít k so­lid­ním pe­nězům.

Nové ná­bo­žen­ství není třeba vy­mýš­let, již exis­tuje a je hojně de­ba­to­váno v hor­ních příč­kách tech prů­myslu, jen se ho zatím nikdo ne­cho­pil a ne­za­čal ho vy­u­ží­vat. Mluvím sa­mo­zřejmě o si­mu­lační hy­po­téze.

Ta tvrdí, že náš vesmír je pouhá si­mu­lace kosmu, vy­tvo­řená ja­kousi velice vy­spě­lou ci­vi­li­zací, pro­tože proč ne. Když se to může stát, tak se to stane. Zhruba takové je odů­vod­nění, proč žijeme v ne­sku­teč­ných útro­bách po­čí­ta­čové si­mu­lace.

A tady začíná cesta za ná­bo­žen­stvím, kte­rému budu říkat třeba Církev Sin­gu­la­ro­lo­gie.

Si­mu­lační hy­po­téza se k tomuto účelu zvlášť dobře hodí, pro­tože má ob­rov­ský me­ta­fy­zický přesah a pak také dis­po­nuje za­bu­do­va­nou při­taž­li­vostí pro běžné smr­tel­níky.

Zna­lost sim-hyp nic ne­změní, ne­mů­žeme ji nijak otes­to­vat, ne­při­dává nic k našemu po­znání vesmíru, fy­zi­kální zákony fun­gují stejně v obou pří­pa­dech a ne­mů­žeme ko­mu­ni­ko­vat s vněj­ším vesmí­rem, kde běží naše si­mu­lace. Přesto však můžou vzni­kat teorie o tom, co se může stát, pokud sym-hyp platí. Jedna z nich je ta, že když se naše ci­vi­li­zace stane příliš vy­spě­lou a bude se tu dít příliš mnoho věcí, si­mu­lace začne být ná­ročná na vý­po­četní pro­středky a proto se Stvo­ři­telé můžou roz­hod­nout, že nás vypnou. Nebo nás naopak budou udr­žo­vat v chodu, jen pokud budeme za­jí­maví a zá­bavní. V obou pří­pa­dech z tohoto ne­o­tes­to­va­ného (a možná i ne­o­tes­to­va­tel­ného) před­po­kladu vzni­kají da­le­ko­sáhlé před­po­klady, jak or­ga­ni­zo­vat spo­leč­nost a jak bychom měli žít. Všechno to vypadá jako pra­vi­dla zje­vená bohem v tamté knize.

Úvahy o pro­ve­di­tel­nosti si­mu­lační hy­po­tézy v sobě mají také znač­nou dávku an­tro­po­cen­t­ris­mus, kdy je si­mu­lo­vána jen ta část kosmu, která je po­střeh­nu­telná lid­skými smysly. Tento úhybný manévr im­pli­kuje, že si­mu­lace je stvo­řena pro nás nebo aspoň s námi jako ústřed­ními aktéry. Navíc to zabíhá k du­a­litě ducha a hmoty – naše smysly mají v tomto uspo­řá­dání spe­ci­ální místo. Taky je možné, že je si­mu­lo­vána jen Země nebo naše slu­neční sou­stava a zbytek ga­la­xie a vzdá­lené hvězdy jsou jen kulisy. To zas při­po­míná ge­o­cen­t­ris­mus a bib­lic­kou ne­beskou klenbu.

Atrak­ti­vita je daná tím, že se o sym-hyp baví ti nej­bo­hatší lidé tech prů­myslu. Když se o něčem zmíní Musk, je to oka­mžitě nej­lepší, nej­za­jí­ma­vější věc na pla­netě Zemi (a dost možná je to po­va­žo­váno za zcela novou in­venci).

Jako každé ná­bo­žen­ství v his­to­rii, i v tomto pří­padě jen pře­vez­meme vzory star­ších vír a mírně je upra­víme pro novou re­a­litu. Te­o­lo­gická dogmata budou ná­sle­du­jící:

A teď to nej­dů­le­ži­tější – jak se dostat k pe­nězům.

Jedno je jisté: Celý tenhle podvod církev musí cílit na movité straty spo­leč­nosti, tech­no­lo­gické děl­níky a nej­vyšší škra­loup si­li­con valley. V jejich kapsách jsou peníze. V plně au­to­ma­ti­zo­vané spo­leč­nosti budou peníze jen v jejich kapsách. Je třeba vy­tvo­řit víru, která jim dodá pocit, že jsou ně­ja­kým způ­so­bem spe­ci­ální a při­živí se na touze po vý­ji­meč­nosti. Každý pro­gra­má­tor při­spívá k vy­tvo­ření ko­nečné umělé in­te­li­gence a zje­vení sin­gu­la­rity. Třeba nějak takhle.

Pak ještě při­ho­dit něco o Rokově ba­zi­liš­kovi a o tom, že všichni čle­nové musí pra­vi­delně při­spí­vat na stvo­ření umělé in­te­li­gence, jinak je zpětně po­trestá za ne­do­sta­tek jejich zbož­nosti touhy po di­srupci. Jedna z mož­ných cest do pe­ně­že­nek vede přes strach z božího trestu trestu umělé in­te­li­gence. (Hlav­ními kon­ku­renty ne­bu­dou ostatní církve, ale google, fa­ce­book a baidu.)

Všechno se přitom musí tvářit velice iro­nicky, aby lidé mohli tvrdit, že věří jen iro­nicky, ale přitom po­cho­dují podle našeho rytmu.


+1: Hmm, není možné se zbavit dojmu, že si­li­con valley má určité te­o­lo­gické as­pi­race. Možná, že by se do vý­zkumu umělé in­te­li­gence měli více za­po­jit učenci zbělí v his­to­rii ná­bo­žen­ství.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz