k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Xenomorphia

16. 9. 2018 — k47

Pů­vodně jsem chtěl psát něco o vla­cích, šo­tou­ších, bak­te­ri­o­fo­bii a so­ci­e­tál­ních nor­mách, ale nějak mi to časově ne­vy­šlo. A když říkám „ne­vy­šlo“ myslím tím, že jsem se vrátil z kola, snažil se od­stra­nit otravné skří­pání, usnul, pro­bu­dil se po půl­noci a pak se díval na šestou sérii fu­tu­ramy. Zítra je taky den.

Místo toho za­pl­ním místo wi­ki­pe­dic­kým fak­to­i­dem: Víte, že Xe­no­morf – mi­mo­zem­ská ži­votní forma z filmů ze světa Ve­třelce – exis­tuje! Tedy exis­tuje něco, co se jme­nuje stejně. Tedy skoro stejně. Xe­no­mor­phia. Jde o dávno vy­hy­nulý rod pa­ra­zi­tic­kých vos. Byl iden­ti­fi­ko­ván jako zcela nový druh z fo­si­li­zo­va­ných kukel za pomoci rent­ge­nové to­mo­gra­fie, která na­hlédla do zka­me­ně­lin a ob­je­vila v nich schou­lená hmyzí těla.

Xe­no­mor­phia je velice při­lé­havé jméno. Pa­ra­zi­tické vosy do živého or­ga­nismu na­kla­dou va­jíčka, ta se v něm vy­líh­nou, larvy hos­ti­tele vy­že­rou ze­vnitř a pak roz­trh­nou slupku kůže jako jedna ži­votní fáze ve­třelce.

Když někdo bude tvrdit, že nějaká nad­při­ro­zená entita stvo­řila svět jako per­fektní oázu pro život, ze­ptejte se jak do tohoto obrazu zapadá kaž­do­denní kru­tost pří­rody, která svojí vy­na­lé­za­vostí za­chází hlu­boko do te­ri­to­ria body hororu: třeba pře­nosná ra­ko­vina nebo pa­ra­zi­tická houba, která útočí na mra­vence a pak nad ním pře­vezme kon­t­rolu než ho zabije, vy­roste na jeho těle a roz­šíří spóry dále.

Krása, žejo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz