k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Open source X-Com Apocalypse

30. 12. 2018 — k47

Dneska jsem dostal sku­tečný dárek k vá­no­cům. Na­dě­lil mi ho jeden rus, kte­rého jsem nikdy osobně ne­po­tkal, vůbec neví, že exis­tuji a nej­spíš to tak zů­stane. Právě on v roce 2014 začal s pro­jek­tem Ope­nA­poc – open source im­ple­men­tací enginu sta­řičké stra­te­gie X-Com Apo­ca­ly­pse. A co víc—pro­jekt je stále živý a hra je hra­telná!

Vy­ža­duje sice sou­bory ori­gi­nál­ního X-Com (po­dobně jako pře­dě­lávka TTD), ale to není pro­blém. Stále mám CD se hrou, které vyšlo jako pří­loha Levelu koncem roku 1999. Vy­hra­bal jsem proto ze skříně se starým hard­warem DVD me­cha­niku (myslím, že jsem ji koupil spe­ci­álně abych pře­četl jeden disk), pře­vedl disk na iso soubor, stáhl zdro­jáky z gi­thubu, zkom­pi­lo­val je a na­jed­nou jsem se, jako máv­nu­tím kou­zel­ného di­gi­tál­ního proutku, pře­nesl do roku 1999, kdy jsem se snažil za­chrá­nit město su­žo­vané mi­mo­zem­skou invazí, za­tímco mi do uší hrály po­chmurné tóny. Jen teď hra běžela ve vyšším roz­li­šení a s ně­ko­lika vy­lep­še­ními. Krása! Do­konce i češ­tina, do které apo­ka­ly­psu pře­lo­žili hoši z Levelu, fun­go­vala.

Chvíli jsem hrál, sestře­lil pár lé­ta­jí­cích talířů, vy­ře­šil ně­ko­lik pří­padů invaze cizáků a—jak se sluší v ci­vi­li­zo­vané spo­leč­nosti—začal útočit a ra­bo­vat Kult Sýria.

Cestou jsem na­ra­zil na 2 se­g­faulty, jeden memory leak a jednu chybu, kdy před­mět pro­padl světem. Ale jak jsem napsal, Ope­nA­poc je svo­bodný soft­ware vydaný pod li­cencí MIT, proto ni nic ne­brá­nilo se chopit ob­čan­ské po­vin­nosti a chybu opra­vit. Začal jsem se pro­kou­sá­vat zdro­já­kem a… jak to říct… je na­psaný v C++. Není to zas tak straš­livé, jde o re­la­tivně mo­derní C++, ale pořád je to C++. Kom­pi­lace trvá 52 vteřin na no­te­booku. Nemohl jsem si ne­vzpo­me­nout na ten jeden XKCD—chvíli se pro­kli­ká­vám zdro­já­kem, snažím se přijít, co způ­so­buje chybu, změním jeden řádek, počkám minutu než do­běhne kom­pi­lace, nic se ne­změ­nilo a zas celý proces opa­ko­vat.

Však ono se uvidí, tohle je pro­jekt do kte­rého bych rád při­spěl, aby byl jed­n­a­dva­cet let starý X-Com nejen zas hra­telný jako kdysi, ale lepší. Hra si za­slouží mnoho vy­lep­šení, vy­chy­tá­vek a vy­vá­žení, který ji učiní za­jí­ma­vější a vy­vá­že­nější. I když jak se znám, tak za týden si na nic z pů­vod­ního nad­šení ani ne­vzpo­menu.

Pa­ma­tu­jete si, jak jsem tady spe­ku­lo­val, jestli jsem hu­deb­ním vkusem ne­za­mrzl v určité době? Tenhle článek mi nedává příliš nadějí, pro­tože, jestli chci vě­no­vat úsilí re­sus­ci­taci dvě dekády starému zá­žitku, je bez pochyb, že jsem herně taky zamrzl.

Ale co? Za chvíli budeme všichni mrtví, konec re­a­lity nám dýchá na paty, všichni pro­ží­váme po­slední trip, sna­žíme se jen přežít, roz­ptý­lit se a ne­vní­mat chlad­noucí vesmír.


+1: Kdyby to někoho za­jí­malo, o třetím díle X-Com jsem tu poprvé psal před 13 lety v dobách, kdy byl in­ter­net ze dřeva a o přenos dat se sta­raly parní stroje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz