k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedie naděluje

18. 4. 2018 — k47

Když nemám co dělat, čtu wi­ki­pe­dii. To pro pra­vi­delné čte­náře k47čky jistě není žádná no­vinka. Zá­pisky z edu­ka­tiv­ních výprav do světa zpola ozdro­jo­va­ných fak­ti­o­idů tu do­ku­men­tuji v ka­te­go­rii wi­ki­de­mie.

Tento článek je po­kra­čo­vá­ním ne­ko­nečné cesty do srdce di­gi­tální en­cy­klo­pe­die, která se směle může rovnat té Tönské.

Tak třeba: Věděli jste, že během druhé svě­tové války exis­to­val návrh na vy­tvo­ření Čes­ko­slo­ven­sko-polské kon­fe­de­race jako jed­not­ného státu? Já o tom neměl ponětí do doby, kdy jsem začal pro­chá­zet stránku List of pro­po­sed state mer­gers. Za­jí­mavá na se­znamu je také Gad­dá­fího snaha o vy­tvo­ření pan-arab­ského státu.

Další věc: Io­no­sfé­rický blesk – jde o jev vy­sky­tu­jící se vysoko nad bouř­ko­vými mraky a ob­lastmi blesků. Za­jí­mavé na něm je, že byl před­po­vě­zen ve dva­cá­tých letech, v ná­sle­du­jí­cích de­ká­dách se o něm zmi­ňo­vali piloti le­ta­del, ale me­te­o­ro­lo­gové jejich zkazky ne­brali vážně. Bylo to pro ně jen blouz­nění zvrh­líků, kteří v kabině sou­loží s le­tuš­kami. Ale pak byl v roce 1989 jev za­chy­cen na videu a me­te­o­ro­lo­gové museli při­znat, že se ve vy­so­kých vrst­vách at­mo­sféry děje něco, o čem do té doby neměli ponětí.

Syn­kre­tismus je termín, který v do­slov­ném pře­kladu zna­mená „jednat jako Kréťan“ a ozna­čuje spo­jo­vání mnoha prvků růz­ných tradic v jeden celek. Pi­rát­ská strana je na­pří­klad syn­kre­tistická, tedy ani le­vi­cová, ani pra­vi­cová, ale kom­bi­nace mnoha růz­ných pozic volně kon­cen­t­ro­va­ných kolem „online svo­body“, ať už to zna­mená cokoli.

Rozvod byl v Irsku za­ká­zán ústa­vou až do roku 1996.

Velkou fran­couz­skou re­vo­luci, a tedy po­čá­tek konce mo­nar­chií starého kon­ti­nentu, za­vi­nil výbuch sopky. Nebyla to jenom sopka, ale hrála ve sledu udá­lostí svou roli.

K hos­po­dář­ským pro­blé­mům se při­dala i ne­pří­zeň počasí, která byla za­pří­či­něna erupcí is­land­ské sopky Laki v roce 1783.

Kla­sika: Sopka do at­mo­sféry vy­vrhne ob­rov­ské množ­ství popela a plynů, to za­pří­činí pokles teplot a sníží množ­ství slu­neč­ního záření do­pa­da­jí­cího na povrch země, což se ná­sledně pro­jeví ve sní­žené úrodě ze­mě­děl­ských plodin a strá­dání po­pu­lace, která je víc na­štvaná a má o něco málo blíž k re­vo­luci. (O sop­kách jsem tu už psal. Můžou za to, že máme brá­nice.). To přímo vedlo k po­pravě krále Lud­víka XVI gi­lo­ti­nou. Bylo to také poprvé, co pod­daní od­hla­so­vali trest smrti pro svého pa­nov­níka. Prý králem z boží vůle? To určitě…

Před­stavte si, že v Bri­tá­nii po smrti Alž­běty II. princ Char­les na­stoupí na trůn a lidé vzá­pětí od­hla­sují jeho po­pravu gi­lo­ti­nou a udě­lají tak de­fi­ni­tivní tečkou ta sto­le­tími mo­nar­chie. To by bylo ne­če­kané. Brit­ská hymna začíná slovy God save our gra­ci­ous Queen/King, Long live our noble Queen/King. Možná by stálo za to otes­to­vat, jak moc je bůh ochotný chrá­nit brit­ského mo­nar­chu.

Jo a ještě po­slední věc: Mezi spo­je­nými státy a na­po­le­on­skou Fran­cií dva roky pro­bí­hala nikdy ne­vy­hlá­šená válka.

To je všechno za­jí­mavé, na co jsem na­ra­zil. Zbytek jsou jen běžné & nudné de­taily his­to­rie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz