k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vypnutý mozek a nedostatek dopaminu

29. 10. 2018 — k47

Dneska jsem nějaký vy­pnutý. Však to znáte: Spíte 12 hodin, pro­bu­díte se una­veni, kafe ne­po­máhá, v prů­běhu dne zase usnete, ote­vřete oči, vidíte celý svět uto­pený v mlze, proto radši zase za­vřete oči, po­kra­ču­jete ve stavu ne­vě­domé ka­ta­to­nie a ode­pí­šete den jako ztra­cený čas. Přesně takhle vy­pa­dalo po­sled­ních 24 hodin v Cele. Ne­na­šel jsem do­konce ani sílu napsat něco kloud­něj­šího než těchto pár vět.

Aspoň vyšlo něco nového od Tides From Nebula. Track Do­pa­mine je elek­tro­nič­tější než před­chozí na­hrávky TFN (jako třeba kla­sika všech klasik Tragedy of Joseph Mer­rick), ale není to vůbec na škodu. 65da­y­sofsta­tic se také při­klo­nili k elek­tro­nice a vedlo to k soun­d­tracku Music for an In­fi­nite Uni­verse ke hře No Man's Sky nebo De­bu­tante z alba We Were Ex­plo­ding Anyway. Ne­zá­leží, že opus­tili své math- & post-rockové kořeny a vydali se po nových cestách, stejně jako noví TFN, stále mají tu nutnou me­cha­niku, která mi při po­sle­chu dodá dávku elek­tro­che­mic­kého vzru­šení přímo do mozku.

Světlé mo­menty života, ať už jak­koli osa­mo­cené, jsem zažil jedině pod vlivem hudby (nebo na kole), jako říká Iggy Pop v tracku Punk-rock od Mogwai:

And that music is so power­ful that it's quite beyond my con­t­rol and when I'm in the grips of it I don't feel ple­a­sure and I don't feel pain, either phy­s­i­cally or emo­ti­o­nally. […] When you just couldn't feel any­thing and you didn't want to either.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz