k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Online je všechno falešné

30. 4. 2018 — k47

Peníze vždy trumf­nou prin­cipy. Na tom není nic pře­kva­pi­vého. Bit­coin začal jako sen cypher-punků & krypto-anar­chistů o svo­bod­něj­ším světě, kde lidé zahodí okovy pro­střed­níků a můžou všechny trans­akce vy­ři­zo­vat přímo mezi sebou.

Ale když se v tom začaly točit velké peníze, ob­je­vily se masivní vý­po­četní farmy, které spa­lují dva Te­me­líny ener­gie, jen aby z horka čipů vy­tě­žily ilu­zorní dolary. Za bit­coin se nedá nic koupit. Kdysi dávno jsem v Pa­ra­lelní Polis za pivo za­pla­til bit­co­i­nem. Dneska bych si za stejný počet bit­co­inů mohl koupit čtvr­tinu Uru­guaye. O krypto-měny se za­jí­mají jen spe­ku­lanti, kteří čekají na vět­šího blázna než jsou oni sami, kte­rého můžou ošku­bat.

Stejně tak není pře­kva­pivé, že do­chází k masiv­ním ma­ni­pu­la­cím na so­ci­ál­ních sítích. Když jde o peníze nebo proxy peněz (mož­nosti práce, na­bídky pro­pa­gace), vyrojí se ve­d­lejší sys­témy, které se snaží zma­ni­pu­lo­vat systém ve pro­spěch pla­tí­cích kli­entů.

Ne­dávno jsem četl článek o tom, jak sku­teční lidé mění své in­stagra­mové účty na pro­dlou­žené ruce botů a do­stá­vají za to bohatě za­pla­ceno & musím říct jen, že mě to ne­pře­kva­puje.

V pod­houbí soc­netů vy­rostla pay to play eko­no­mika. Služby jsou no­mi­nálně za­darmo, ale aby v nich člověk byl vidět a dosáhl svých cílů (jako třeba pro­pa­gace svého byz­nysu), musí platit botům z pod­světí. Kdo ne­vy­solí dolary, za­padne.

Tato rov­nice má dva členy – lidé, kteří po­tře­bují zvi­di­tel­nit & lidé, kteří mají pu­b­li­kum. Jedni platí, druzí in­ka­sují.

Když nemám při­ro­zený vliv, který by se dal mo­ne­ti­zo­vat, za­pla­tím botům, kteří kolem mě vy­tvoří ruch, ten mě posune o pár příček víš v al­go­rit­mic­kých žeb­říč­cích, blíže ke slunci a na oči nic ne­tu­ší­cím uži­va­te­lům, tak získám followery a pak můžu pro­dá­vat nově zís­kaný so­ci­ální vliv. Je to uza­vřený systém, který krmí sám sebe, so­ci­ální per­pe­tuum mobile. Kup si lístek, sežeň pu­b­li­kum a tlač jim do hlav svoje sračky. Nic z toho není au­ten­tické nebo sku­tečné. Je to jen iluze, podvod al­go­ritmů, vy­so­ko­frekvenční ob­cho­do­vání s lidmi a po­zor­ností.

Nabízí se otázka, proč všechno ne­pře­ne­chat al­go­ritmům, kteří do­ne­ko­nečna op­ti­ma­li­zují své akce, aby do­sáhly vy­ty­če­ných cílů. Jestli je v in­stagra­mové hře cílem získat co nej­více sle­du­jí­cích, lajků a ko­men­tářů, al­go­ritmy na tyhle otázky mají své od­po­vědi, jestli jde jen o čísla, lidé jsou po­třeba jen proto, aby byli pod­ve­deni.

Možná se to už teď děje. Obsah, který vidíme, vidíme jen proto, že někdo okla­mal alo­go­rit­mus, všechno, co nám tlačí ho hlav je ne­au­ten­tické a vět­šina reakcí a ko­men­tářů je fa­lešná, celá online re­a­lita je kon­stru­o­vaná, jde peč­livě vy­tvo­ře­nou iluzi, která nás má okla­mat a pod­vést.

Jednou se do téhle re­a­lity prou­díme, o tom ne­po­chy­buji.

Je naivní si myslet, že ma­ni­pu­lací ubude.

Za prvé: So­ci­ální sítě ne­po­sky­tují au­ten­ti­citu, ale pro­dá­vají své uži­va­tele re­klamě. Veš­kerá me­zi­lid­ská blíz­kost je jen ano­má­lie fun­gu­jící na­vzdory sys­tému v jeho sku­li­nách. Pro in­stagram jsou ma­ni­pu­lace špatné, jen když mají ne­ga­tivní dopad na PR. Boti se na­vzá­jem laj­kují a zbý­va­jící živí lidé, kteří ne­hrají podle jejich pra­vi­del, jsou str­há­váni vírem au­to­ma­ti­zace. Když to nemá dopad na kli­kání na re­klamu, komu to vadí? Roz­hodně ne těm, kteří na pro­cesu vy­dě­lá­vají.

Za druhé: Umělá in­te­li­gence po­stu­puje mí­lo­vými kroky a když do­sáhne úrovně, kdy bot dokáže věrně si­mu­lo­vat cho­vání člo­věka, jsme v kon­cích. So­ci­ální sítě budou plné ne­od­ha­li­tel­ných agentů s ne­ka­lými zájmy, kteří se snaží okla­mat na­vzá­jem a také živé a dý­cha­jící uži­va­tele.

Jde o závod na dno, musíš po­cho­do­vat podle cizího rytmu, jinak nemáš šanci. Ale když začneš, učiníš svět o něco umě­lej­ším pro­stře­dím, které se nás ak­tivně snaží pod­vést.

Je to na tobě, co si vy­be­reš.

Tak jako tak ne­mů­žeme vyhrát.


+1: In­stagram je plný pod­vod­níků, někdy se jim říká sca­m­meři, jindy in­flu­en­ceři.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz