k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Volba proti

6. 10. 2018 — k47

Ne­u­ply­nulo ani 9 měsíců od oka­mžiku, kdy se Zeman stal capo di tutti capi téhle země a už jsou tu další volby. Ne jenom jedny, Pro­tože se na­chá­zím v po­žeh­nané tře­tině re­pub­liky, dostal jsem pří­le­ži­tost vhodit do urny dvě obálky bez nut­nosti uchy­lo­vat se k vo­leb­ním pod­vo­dům.

Ten­to­krát to nebylo tak dra­ma­tické jako minule, byl jsem pl­no­hod­not­ným ob­ča­nem se všemi ná­le­ži­tostmi, které tuto sku­teč­nost do­ka­zo­valy. V sobotu krátce po osmé ráno jsem se jen ukázal ve vo­lební míst­nosti, kde už ospale čekala vo­lební komise, vy­ba­vená kob­li­hami a kafem, na první fa­noušky de­mo­kra­cie.

Volby do za­stu­pi­tel­stva obce, do které spadá Cela, byly více méně ne­e­xis­tu­jící. Po­dí­val jsem se na vo­lební lístek a ze dvou sloupců jmen mi žádné nic ne­ří­kalo. Jak je možné v takové si­tu­aci učinit in­for­mo­vané roz­hod­nutí? Ani nevím, kdo se vlastně pro­hla­šuje za sta­rostu. Ale na vý­sledku této volby stejně jen málo záleží.

Vysoká Lhota – nejmenší ves­nice v re­pub­lice – má pou­hých 15 oby­va­tel s prů­měr­ným věkem 65.2 roku. Jak asi vy­pa­dají volby tam? Nej­spíš na sebe sou­sedé za­hu­lá­kají přes plot a je do­hod­nuto.

Se­nátní volby měly docela jiný nádech. Nebyla to volba pro, ale volba proti. Nebylo dů­le­žité vybrat toho nej­lep­šího z nej­lep­ších, ale vy­ma­név­ro­vat to nej­horší zlo, pře­de­vším SPDko­mu­nis­tic­kou stranu. Senát by měl slou­žit jako po­jistka pří­čet­nosti a ne­při­padá mi ide­ální, aby byl in­fil­tro­ván kádrem, který vnímá de­mo­kra­tický proces při­nej­lep­ším jen jako zby­teč­nou kom­pli­kaci.

Na kole jsem jezdil kolem je­di­ného po­li­tic­kého bill­bo­ardu široko daleko. Ne­vzpo­mí­nám si jaký kan­di­dát ho vzty­čil a za jako partaj kan­di­do­val. Jasně si vzpo­mí­nám jen, že v rohu pla­kátu se krčil ich­thys – po­zná­vací zna­mení křes­ťanů – a hrdé pro­hlá­šení, že bude chrá­nit tra­diční rodinu. To na první pohled ne­vy­padá nijak špatně, něco jako pří­davky na dítě, nebo tak, ale ve své pod­statě jde o po­li­tic­kou píš­ťalku na psi. To je taková za pro lidi zcela ne­hlučná, kterou slyší jen psi. Ochrana tra­diční rodiny pro ty správné uši zna­mená budu bo­jo­vat proti právům LGBTQ ko­mu­nity. Tra­diční rodina ne­po­tře­buje apri­ori chrá­nit, ta tady je a zů­stane, jen ně­kteří vní­mají byť jen drobek práv a rov­nosti pro jiné, jako útok na vlastní kastu, ne­do­pustí ja­kou­koli erozi vlast­ních pri­vi­le­gií.

Kdy­bych si měl tip­nout, tak ten kan­di­dát to táhl s je­ží­šovci z KDU-ČSL. A shodou okol­ností jsem taky hla­so­val proti němu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz