k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Velezrada pro Zemana

29. 3. 2018 — k47

Po­slední dobou se Re­pub­li­kou začíná ozývat ne­zvyklé bu­rá­cení. Náš drahý pre­zi­dent může být ve­le­zrádce, který víc slouží Rusku než re­pub­lice mezi horami. Kdyby se něco ta­ko­vého stalo, šlo by o velice dra­ma­tic­kou změnu tempa.

Ne nutně ne­re­ál­nou, nutno po­dotknout. K vy­svět­lení Ruské stra­te­gie do­po­ru­čuji tuhle esej o Ivanu Ily­i­novi, dávno mrtvém ruském fi­lo­so­fovi/fa­šis­tovi, kte­rého po­u­ží­vají sou­časné špičky ruské klep­to­kra­cie k ospra­ve­dl­nění své li­bo­vůle.

Ne­zá­leží, jestli je Zeman jen uži­tečný idiot nebo sku­tečně zlo­my­slný, pro­tože v ústavě se píše:

Senát může se sou­hla­sem Po­sla­necké sně­movny podat ústavní žalobu proti pre­zi­dentu re­pub­liky k Ústav­nímu soudu, a to pro ve­le­zradu nebo pro hrubé po­ru­šení Ústavy nebo jiné sou­části ústav­ního po­řádku; ve­le­zra­dou se rozumí jed­nání pre­zi­denta re­pub­liky smě­řu­jící proti svr­cho­va­nosti a ce­list­vosti re­pub­liky, jakož i proti jejímu de­mo­kra­tic­kému řádu. Ústavní soud může na zá­kladě ústavní žaloby Senátu roz­hod­nout o tom, že pre­zi­dent re­pub­liky ztrácí pre­zi­dent­ský úřad a způ­so­bi­lost jej znovu nabýt.

Jde o jediný způsob, jak sestře­lit hlavu státu, která je jinak zcela imunní.

Na nic ta­ko­vého bych si ne­vsa­dil. Už během volby jsem nahlas pře­mýš­lel, že bych nějaké peníze vrazil do even­tu­a­lity, že pre­zi­dent zemře během svého funkč­ního období. Tehdy šlo jen o sáz­kař­ský in­stinkt, teď jsem projel čísla a musím říct, že to ne­vy­padá jen jako blouz­nění li­be­rál­ního su­per­clus­teru; sta­tis­tika je aspoň čás­tečně na straně mo­ri­bund­ních gam­blerů. Ze­ma­novi je 73 let. Podle údajů ame­rické CDC (první ta­bulky, které jsem našel, ty naše se můžou lišit) jeho šance vy­pa­dají nějak takhle:

věkprav­dě­po­dob­nost smrti před dal­šími na­ro­ze­ni­nami
732.5%
742.8%
753.1%
763.3%
773.7%

Pokud mě sta­tis­tický šestý smysl nešálí, zna­mená to, že máme 15% šanci, že Zeman za­klepe bač­ko­rama během ná­sle­du­jí­cích pěti let. Kdy­bych se tedy vsadil, mohl bych na to dostat kurz 1:6.6. To není úplně bláz­nivé, ale zase bych si v pří­padě výhry přišel na nějaké to zlato.

Teď se ale musím ptát: Jaký kurz do­stanu na smrt nebo ve­le­zradu?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz