k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Vibrace

10. 12. 2018 — k47

Můj věrný desktop ne­u­stá­le vydává hlu­bo­ké tlu­me­né hučení. Větši­nou to ne­před­sta­vu­je pro­blém, zvuk je těžko po­střehnu­tel­ný, ale za nej­hlubší noci, kdy se svět za­sta­ví, lo­pat­ky ven­ti­lá­to­ru před­sta­vu­jí jediný zdroj zvuku na míle daleko. V těch chví­lích je i vibru­jí­cí linka na pozadí ticha ne­při­ja­tel­ná. V PC rotují dva vět­rá­ky – jeden na pro­ce­so­ru a další ve zdroji – a hučení vy­chá­zí právě z toho dru­hé­ho.

motor vět­rá­ku

Roz­ho­dl jsem se tady udělat to, co by jistě udělal každý člověk: Ro­ze­bral jsem zdroj a větrák vyndal, abych se po­dí­val, jak to s ním vypadá. Tento zásah, který by po­ru­šil záruku, kdy­bych ještě něja­kou měl, měl poně­kud po­fi­dér­ní cha­rak­ter. Ve své pod­statě šlo o mo­di­fi­ka­ci elek­tric­ké­ho spo­tře­biče, který jede na 240 vol­tech ze stěny, po­ten­ci­ál­ní ne­bez­peč­ní požáru, navíc je plný kon­den­zá­torů, které můžou udržet náboj dlouho po vy­pnu­tí a uštědřit člo­vě­ku ránu (ze­ptej­te se Meh­di­ho, ten to ví nej­lé­pe) a hlavně – nemám žádnou kva­li­fi­ka­ci, zna­los­ti nebo schop­nos­ti pro ta­ko­vou práci. O elek­tri­ce vím jen to, že jde o magii a elek­tričtí inže­nýři každý slu­no­vrat obě­tu­jí kůzle ve jménu Jamese Clerka Ma­xwel­la. Ale kdyby mě ne­e­xis­ten­ce zna­los­tí nebo zdravý úsudek vždy za­sta­vil, ne­u­dělal bych nikdy nic.

Na­ko­nec jsem to ro­ze­bral, větrák bez úrazu vytáhl, při­po­jil ho k 9V ba­te­rii a uká­za­lo se, že je velice mírně vy­o­se­ný. Z toho důvodu vibru­je a když se tyto vib­ra­ce pře­ne­sou na skříň nebo jiný povrch, zní jako pri­mor­di­ál­ní hučení kosmu.

Není moc, co bych s tím mohl dělat, plas­to­vé vý­lis­ky jsou zkrát­ka ne­přes­né, že­lezná osa v nich usa­ze­ná mimo těžiště, listy vrtule nemají iden­tic­ké délky a tak dále a tak dále. Zkusil jsem listy vy­vážit, ale to je si­sy­fov­ský úděl. Proto jsem, jako vždy když nevím co dělat, všech­ny do­stup­né dutiny na­pl­nil va­ze­lí­nou. Nic moc se ne­změ­ni­lo, ale aspoň to není horší.

Když se vám stane něco po­dob­né­ho, kupte si nový větrák, stojí pár korun. Nej­le­pší by byl pa­siv­ně chla­ze­ný zdroj, ale ty stojí pár tisíc než by se mi líbilo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz