k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vibrace

10. 12. 2018 — k47

Můj věrný desktop ne­u­stále vydává hlu­boké tlu­mené hučení. Vět­ši­nou to ne­před­sta­vuje pro­blém, zvuk je těžko po­střeh­nu­telný, ale za nej­hlubší noci, kdy se svět za­staví, lo­patky ven­ti­lá­toru před­sta­vují jediný zdroj zvuku na míle daleko. V těch chví­lích je i vibru­jící linka na pozadí ticha ne­při­ja­telná. V PC rotují dva vě­t­ráky – jeden na pro­ce­soru a další ve zdroji – a hučení vy­chází právě z toho dru­hého.

motor vě­t­ráku

Roz­hodl jsem se tady udělat to, co by jistě udělal každý člověk: Ro­ze­bral jsem zdroj a větrák vyndal, abych se po­dí­val, jak to s ním vypadá. Tento zásah, který by po­ru­šil záruku, kdy­bych ještě ně­ja­kou měl, měl po­ně­kud po­fi­dérní cha­rak­ter. Ve své pod­statě šlo o mo­di­fi­kaci elek­tric­kého spo­tře­biče, který jede na 240 vol­tech ze stěny, po­ten­ci­ální ne­bez­peční požáru, navíc je plný kon­den­zá­torů, které můžou udržet náboj dlouho po vy­pnutí a uštěd­řit člo­věku ránu (ze­ptejte se Meh­diho, ten to ví nej­lépe) a hlavně – nemám žádnou kva­li­fi­kaci, zna­losti nebo schop­nosti pro ta­ko­vou práci. O elek­trice vím jen to, že jde o magii a elek­tričtí in­že­nýři každý slu­no­vrat obě­tují kůzle ve jménu Jamese Clerka Ma­xwella. Ale kdyby mě ne­e­xis­tence zna­lostí nebo zdravý úsudek vždy za­sta­vil, ne­u­dě­lal bych nikdy nic.

Na­ko­nec jsem to ro­ze­bral, větrák bez úrazu vytáhl, při­po­jil ho k 9V ba­te­rii a uká­zalo se, že je velice mírně vy­o­sený. Z toho důvodu vibruje a když se tyto vib­race pře­ne­sou na skříň nebo jiný povrch, zní jako pri­mor­di­ální hučení kosmu.

Není moc, co bych s tím mohl dělat, plas­tové vý­lisky jsou zkrátka ne­přesné, že­lezná osa v nich usa­zená mimo tě­žiště, listy vrtule nemají iden­tické délky a tak dále a tak dále. Zkusil jsem listy vy­vá­žit, ale to je si­sy­fov­ský úděl. Proto jsem, jako vždy když nevím co dělat, všechny do­stupné dutiny na­pl­nil va­ze­lí­nou. Nic moc se ne­změ­nilo, ale aspoň to není horší.

Když se vám stane něco po­dob­ného, kupte si nový větrák, stojí pár korun. Nej­lepší by byl pa­sivně chla­zený zdroj, ale ty stojí pár tisíc než by se mi líbilo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz