k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vibrace 2

12. 12. 2018 — k47

Mám dojem, že jsem přišel na řešení pro­blému s hu­čí­cím po­čí­ta­čem. Je to tak jed­no­du­ché, že když se na to dívám zpětně, skoro se stydím, že mě to ne­na­padlo dřív. Sta­čilo se jen roz­hléd­nou kolem a po­zo­ro­vat, jak se lid­stvo vy­po­řá­dává s vět­ši­nou pro­blémů.

ucpávky do uší

Ne, nejsou to ucpávky do uší. Pravda, ty fun­gují dobře, ale možná až příliš dobře. Srazí zvuk o 33dB a na­jed­nou sly­šíte vlastní srdce, dech a skří­pání kostí. Ne, řešení je jed­no­dušší: Prostě vezmu kra­bici po­čí­tače a pře­sunu ji do jiné míst­nosti, kde se s ní musí vy­po­řá­dat někdo jiný. Stačí koupit 15 metrů HDMI kabelu, 15 metrů USB kabelu a 15 metrů audio kabelu a je hotovo, do­hro­mady za ti­sí­covku, krása.

Jen je blbé, že mě to na­padlo takhle před vá­no­cemi, kdy zá­silky bez důvodů na­bí­rají spon­tánní zpož­dění a někdy se pro­pa­dají do vor­texů mimo čas a pro­stor, ze kte­rých se vynoří až koncem ledna nebo za­čát­kem února v malé ves­nici na dohled Bra­ti­slavy a zma­te­ným poš­ťá­kům trvá další tři týdny než se pro­be­rou a balík na­smě­rují tím správ­ným směrem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz