k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Do vesmíru si vezměte teplý svetr

25. 9. 2018 — k47

Vakuum kosmu není zas tak ne­bez­pečné. Pobyt v něm bez ochrany vás zabije, o tom žádná, ale po­ma­leji, než by člověk od­ko­jený sci-fi čekal. Kdy­byste se v něm na­jed­nou ocitli nazí, oka­mžitě ne­zmrznete a ani ne­ex­plo­du­jete. Budete žít. Chvíli. O pat­náct vteřin poz­ději, kdy krev bez kys­líku dorazí do mozku, ztra­títe vědomí a pár minut nato ze­mřete. Prázdný pro­stor vesmíru má dvě hlavní vlast­nosti ne­slu­či­telné s ži­vo­tem: Vakuum a zimu.

I když je tep­lota tam venku pou­hých -270°C, ne­před­sta­vuje tak velký pro­blém. Po­cho­pi­telně je smr­telná, ale ne­do­sta­tek kys­líku vás zabije mnohem, mnohem rych­leji. Pro­tože se právě na­chá­zíte ve vakuu, není kolem vás nic, co může od­vá­dět vaše tě­lesné teplo. Vesmír je jedna ob­rov­ská izo­lu­jící ter­moska. Tep­lotu pořád budete ztrá­cet vy­za­řo­vá­ním, ale to je re­la­tivně pomalý proces. Vez­měte si svetr a budete v pohodě.

Větší pro­blém před­sta­vuje vakuum a ním spo­jená nouze o dý­cha­telný kyslík. Ten po­tře­bu­jeme ne­u­stále a když se jeho přísun za­staví byť jen na vte­řinu, ztra­tíme vědomí a fa­tální konec na sebe ne­ne­chá dlouho čekat. Pokud se na­jed­nou vy­skyt­nete v kosmu, nějaký kyslík bude ještě chvíli ko­lo­vat ve vaší krvi. Když dojde, světla zhas­nou. Vtip je v tom, že ne­po­tře­bu­jete kyslík v pli­cích, ale v krvi. Sta­čilo by ji okysli­čit ex­terně.

Sa­mo­zřejmě nulový tlak vyžene nejen vzduch z plic, ale i vzduch a jiný ma­te­riál z druhé strany, po­pras­kají vám žilky na po­vrchu těla a v očích, můžou vám prask­nout bu­bínky uší, začnou se vám vařit sliny na jazyku a spálí vás UV záření, ale to jsou jen po­družné pro­blémy vedle udu­šení.

Roz­hodně ne­ex­plo­du­jete nebo oka­mžitě ne­u­mrznete. Tkáně svalů se v nu­lo­vém tlaku na­fouk­nou na dvoj­ná­so­bek objemu a budete vy­pa­dat víc jako na­makaný sva­lo­vec než na­fouk­nutá mrt­vola.

Lidská kůže pře­kva­pivě nemusí být ochrá­něná a her­me­ticky od­dě­lená od vakua, pro­tože je sama vzdu­cho­těsná a do­sta­tečně odolná. Stačí jenom, když je me­cha­nicky stla­čená, aby si udr­žela ob­vyklý tvar, třeba pomocí těsné elas­tické kom­bi­nézy do­pl­něné helmou, která ob­sa­huje dý­cha­telné plyny.

A přesně takový ska­fandr ozna­čo­vaný jako space acti­vity suit (SAS) exis­tuje. Jeho první verze byly vy­ví­jená v pa­de­sá­tých letech, od té doby se ob­je­vily nové ite­race, ale žádná z nich se ne­po­dí­vala do kosmu. Takhle vy­pa­dal v roce 1971takhle vypadá dnes – jako vy­stři­žený ze sci-fi filmu.

Kon­venční ska­fan­dry udr­žují vnitřní tlak plynem, v pod­statě jde o na­fouk­nuté balony vy­tva­ro­vané do podoby lid­ského těla a pře­kryté bílou ochran­nou vrst­vou proti ra­di­aci, žáru slu­neč­ních pa­prsků a mi­k­ro­me­te­o­ri­tům. Je to jeden způsob, ale ne jediný. SAS je lehčí, oheb­nější, do­vo­luje snazší pohyb, díra velká 1mm2 ne­o­hrozí no­si­tele. Byl tes­to­ván skoro 3 hodiny ve va­ku­ové komoře a obstál.

Před ně­ja­kou dobou jsem tu vy­chva­lo­val film Marťan a žasl nad bojem proti ne­ú­pros­nosti kosmu. Teď je jasné, že by mohl zajít ještě dál, do ještě ab­surd­nější roviny. Hlavní hrdina by mohl utéct do kosmu v na koleně se­sta­ve­ném ska­fan­dru. Stačí k tomu ma­te­riál, který je pružný, ale do­sta­tečně pevný, obalit jím tělo, ochranné brýle, okysli­čit krev, zbavit se CO2 a můžeme letět & dát si rendez-vous se zá­chran­nou misí.


+1: Minule avi­zo­vaný článek se od­kládá. Je za­po­třebí hodně wi­ki­pe­di­o­vání.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz