k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

V mrazu

11. 12. 2018 — k47

Po dlouhé době jsem zas usedl na kolo a jel, jel jako o život a bylo to fajn. Tedy, bylo to mi­zerné, ale přesto fajn.

kon­covky

Po­slední týdny jsem vět­šinu času trávil snahou ne­pad­nout za oběť zimě nebo různým cho­ro­bám, ale teď, když všechny pro­blémy po­mi­nuly, bylo na čase zas zabrat do pedálů. Tep­lota stěží 1 stupeň nad nulou, cestou tam mě ob­la­žo­val déšť, cestou zpátky za­pa­dá­val sněhem, ale hlavně ten stu­dený vzduch, ten pro­klatý mra­zivý kyslík. Jak v tom někdo může jezdit? Při­padlo mi, jako bych vde­cho­val ži­letky a sa­ta­nův pláč. Z cely jsem vy­ra­zil do kopce a pak sprin­to­val po sva­žu­jí­cím se as­faltu. Když jsem se pak dostal na hranu lesa, začaly mě bolet plíce, jako bych umrzal ze­vnitř. Jestli máte ně­ja­kou radu, na­pište, rád bych ji věděl. Exis­tuje na to nějaký trik nebo jen musím při­tvr­dit a zvyk­nout si?

Ne­kon­spi­ro­val proti mě jenom počasí, ale i tech­nika. Nic ne­fun­go­valo jak by mělo, kolo mělo jakoby určitý odpor, přední blat­ník ne­se­děl a při jízdě drhl o plášť (ale aspoň jsem ho měl), brzdy skří­paly jako raněný jelen, tak hla­sitě, že děsily malé děti a ty větší se otá­čely a uka­zo­vali. Ten odpor může být způ­so­bený tep­lo­tou. Stu­dený vzduch má vyšší hus­totu a vede k vyš­šímu odporu pro­středí. Vzduch o tep­lotě -10°C způ­so­buje o 13% větší odpor v po­rov­ná­ním s 40°C.

Cestou, která vzhle­dem k okol­nos­tem na­stí­ně­ným výše, ne­tr­vala příliš dlouho, jsem se jen stavil v cyk­loshopu pro pár kon­co­vek na lanka a v com­pu­ter­shopu pro 12 cm větrák do zdroje – spojit (ne)pří­jemné s uži­teč­ným – a lesem stou­pal do vlek­lého kopce. To bylo o něco pří­jem­nější, ne­při­pa­dalo mi, že se mi každou chvíli plíce roz­pad­nou jako kus ledu, ale na druhou stranu začalo sněžit.


+1: Nový tichý větrák je hla­si­tější než ten starý a hla­sitý.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz