k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Dokážete se v duchu teleportovat?

24. 11. 2018 — k47

Zkuste tohle: Ležíte v po­steli, světla zhas­nutá, oči za­vřené a teď si sebe před­stavte ob­rá­ceně, hlavu tam, kde máte nohy. Musíte nejen vědět, jak vypadá pokoj v před­sta­vené per­spek­tivě, ale i věřit, že se v něm právě na­chá­zíte, že víte, kde mají nebo nemají být zdi kolem vás, a když na­táh­nete ruku a ne­se­tkáte se s oče­ká­va­nou smys­lo­vou ode­zvou, za­čnete být zma­tení.

Občas, když usínám, se snažím takhle v duchu otočit a není vůbec lehké obelstít vlastní mozek a vní­mání polohy těla. Je snadné si v duchu před­sta­vit směr, kterým se chci men­tálně otočit, vidím všechny ar­chi­tek­to­nické de­taily Cely a její řídký ná­by­tek, ale je těžší této iluzi uvěřit, skoro ne­možné. A pak, když se mi to podaří, na­táhnu ruku do strany, kde bych čekal zeď, ale není tam nic, jen chladný černý vzduch.

Jak je vidět, jde o ne­u­vě­ři­telně ne­zá­živ­nou ak­ti­vitu a proto její čas nad­chází jedině v noci, kdy mi pomáhá usnout a možná, jen možná, trochu zlep­šit schop­nost vi­zu­a­li­zo­vat a pře­nést se do jiného pro­storu.

Hmm… Když jsem dostal nápad psát zrovna o tomhle, měl jsem za to, že to nebude tak ne­u­vě­ři­telně ne­zá­živný článek. Ale co, teď už je pozdě začít s něčím novým, mám denní kvótu, kterou je třeba na­pl­nit.


+1: Když už tu melu o vi­zu­a­li­zaci, vět­šina snů se ode­hrává v pokoji, kde jsem nebyl už celé roky a žádný z nich v pro­sto­rách sou­časné cely. To je trochu zvláštní. Na druhou stranu tenhle fakt mi ně­ko­li­krát pomohl si uvě­do­mit, že nejsem vzhůru a na­star­to­vat proces lu­cid­ního snění. Tak aspoň něco.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz