k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Universalismus, politika identity, demokracie

14. 12. 2018 — k47

V prů­se­číku ven­nova di­a­gramu ob­lí­be­ných anar­chistů a an­tro­po­logů se na­chází jediné jméno: David Gra­e­ber. Jeho kniha Dluh – prv­ních 5000 let před­sta­vo­vala rozkoš­nou sondu do his­to­rie dluhu z po­hledu an­tro­po­logů, kteří jako jedni z mála sku­tečně vědí o čem mluví.

#černobílá

Je to také právě Gra­e­ber, kdo napsal stať o uni­ver­sa­lismu a po­li­tice iden­tity ve světle re­vo­luce žlu­tých vest pro­hnané op­ti­kou anar­chismu. Tyto dvě věci – uni­ver­sa­lis­mus a po­li­tika iden­tity – mi ležely už ně­ja­kou dobu v hlavě a on na mě vrhl nové světlo.

Asi takhle: Na papíře jsem fandou vzne­še­ných ideálů uni­ver­sa­lismu, ale když ten buď nevede k re­ál­ným změnám nebo, jak na­zna­čuje Gra­e­ber, není možný, pak po­li­tika iden­tity je je­di­nou možnou al­ter­na­ti­vou pro nějaký pokrok. Jinak ne­mů­žeme do­sáh­nout pohybu vpřed v so­ci­ál­ních otáz­kách, i když půjde o ne­rov­no­měr­nou a ro­ze­kla­nou cestu, která vypadá, že každou chvíli na­dr­žuje někomu jinému, jen ne nám. Gra­e­ber učinil ra­di­kální krok vzad a ar­gu­men­to­val, že uni­ver­sa­lis­mus je pouhá iluze do­stupná těm, kdo si ji mohou do­vo­lit.

Pře­čtete si ji, nebudu tu ztrá­cet čas jejím opa­ko­vá­ním.

Zmíním jen jednu věc: Žluté vesty po­ža­dují re­zig­naci Ma­crona. Někdo je může nařknout, že jsou ne­de­mo­kra­tičtí a ne­re­spek­tují vý­sledky voleb. Nevím, jestli se to stalo ve Fran­cii, ale tady u nás, vždy když se zvedne pro­test na­pří­klad proti Ba­bi­šovilidé nad­šeně a s op­ti­mis­mem zaplní Vác­la­vák, je to slyšet ze všech stran a hlavně z Hradu – tihle lidé ne­re­spek­tují vý­sledky voleb, jak si to jenom před­sta­vují, vy­str­ko­vat hlavy.

Tento ar­gu­men­tační manévr mě fas­ci­nuje, pro­tože de­gra­duje de­mo­kra­cii jen na akt voleb. Potom, co jste vho­dili lístek do urny, za­vřete na čtyři roky hubu, ten kdo vyhrál, vyhrál a teď si může dělat, co se mu zlíbí. Jo, ANO zví­tě­zila, ale to ne­zna­mená, že se k jejich ma­chi­na­cím nemůže nikdo vy­ja­d­řo­vat. Proces běží dál. Dis­kuze ne­u­stává.

Stejný pod­text mají vy­tr­valé útoky na ne­ziskové or­ga­ni­zace nebo ne­zá­vislá média – snaží se eli­mi­no­vat ex­terní síly, které můžou kecat do ma­chi­nací moci. SPD o nich pro­hla­šuje, že „ide­o­lo­gi­zují po­li­tiku“, což je hodně po­divné tvr­zení, pro­tože po­li­tika je z prin­cipu ide­o­lo­gická. Co tím myslí, že ne­ziskovky pod­po­rují jinou ide­o­lo­gii, než tu jejich a snaží se je utišit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz