k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

U mě dobrý

23. 12. 2018 — k47

Vývoj as­cii­blogu – soft­ware, který pohání kromě dal­ších webů i k47čku – ne­u­stále po­kra­čuje. Pomalu, ale po­kra­čuje. Jsem celkem spo­ko­jený s funk­cemi, které nabízí a tak síly smě­řuji pře­vážně do op­ti­ma­li­zace a mi­ni­ma­li­zace. Někdy zrych­lení ge­ne­ro­vání celé k47čky o 30 mi­li­sekund stojí vpravdě stu­pidní úsilí. Jindy se ani tak daleko ne­do­stanu, ex­pe­ri­ment ne­vy­jde. Ne­dávno jsem zkou­šel zrych­lit fázi na­čtení zdro­jo­vých textů, která trvá kolem 130ms. Vý­sle­dek: Nic. Jen vím, že na­čtení bajtů z disku je velice rychlé, vleče se až de­kó­do­vání z utf-8 na utf-16 na­tivní pro Javu.

Vět­šinu no­vi­nek a změn tes­tuji na k47čkce (a dev­blo­zíchde­ad­beefu), když se nic ne­roz­bije, pak je to nej­spíš v po­řádku. I když jde o velký web (milion slov, kdo z vás to má) vy­u­ží­va­jící velkou část funk­ci­o­na­lity as­cii­blogu, jde stále jen o jedno po­u­žití. To se nemusí sho­do­vat se způ­so­bem, jak soft­ware po­u­ží­vají ostatní.

Všechno se změní s prvním uži­va­te­lem, který nejsem já. Na­jed­nou ne­stačí vy­ví­jet gonzo stylem, říct „U mě dobrý“ a jít dál. Ne. Musím do celého pro­cesu vnést trochu peč­li­vosti, roz­ší­řit po­krytí testy, snažit se o aspoň kapku uži­va­tel­ské pří­vě­ti­vost (ne­stačí skon­čit vý­jim­kou jejíž smysl zjis­tím ze zdro­jáků) a napsat ru­di­men­tální do­ku­men­taci — zkrátka je třeba se za­mě­řit na jiné cíle než ma­xi­mální možnou rych­lost za každou cenu. To ale není úplně špatná si­tu­ace, pro­tože jde o obou­stranný proces – zvenku při­chá­zejí im­pulzy „takhle to po­u­ží­vám“ a já na to „to dává smysl, to bych měl im­ple­men­to­vat/opra­vit“. Pře­stalo by to být po­zi­tivní zku­še­nost jedině ve chvíli, kdyby by ano­ny­mové začali hu­lá­kat a do­ža­do­vat se funk­ci­o­na­lity, která vy­bo­čuje z prag­ma­tické vize sta­tic­kého blo­go­ge­ne­rá­toru.

Přesně takový je osud mnoha open-source pro­jektů, je­jichž tvůrce je nechce nechat zemřít a stane se tak vězněm vlast­ního díla. Ale to se mi nemůže stát, as­cii­blog je jako ma­ličký bi­zarní bonsaj, příliš ob­skurní na to, aby obstál ve světě, příliš oš­k­livý a spe­ci­fický, aby vzbu­dil zájem.

Takže tak. Jestli chcete, po­u­žijte as­cii­blog a řek­něte mi, co vám na něm chybí nebo ne­fun­guje.


Aby bylo jasné, že proces ab­surdní op­ti­ma­li­zace daleko za hra­nicí zdra­vého rozumu není ohro­žen, po­slední várka změn ose­kala uvo­zovky HTML atri­butů tam, kde nejsou po­třeba, a na­hra­dila HTML entity pro ne­dě­li­telné mezery ( , 6 bajtů) utf-8 znakem NO-BREAK SPACE (0xC2 0xA0, 2 bajty). Ty zmenší ne­kom­pri­mo­va­nou úvodní stránku o 2.2kB a na 10mb/s při­po­jení zrychlí na­čí­tání o celé 0.0016 vte­řiny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz