k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tvar historie

3. 12. 2018 — k47

Jestli obraz vydá za tisíc slov, za kolik pak musí vydat ani­mace? Nej­spíš to nebude málo. Zase jsem se díval na po­hyb­livé mapy, které se před očima mění a po­sky­tují pohled na průběh dějin. Třeba tahle mapuje celou his­to­rii lid­stva, ci­vi­li­zací a říší od roku 200000 před naším le­to­poč­tem do sou­čas­nosti a jde o zcela fas­ci­nu­jící dílo – Čin­gischán, perská říše, Ale­xan­drovy výpady, Indo-řecké krá­lov­ství1 , Řím, Uma­j­jov­ský cha­lí­fát, Re­conquista, ko­lo­ni­zace nového světa, dělení Afriky – his­to­rie lid­stva jako na dlani, můžete ji zkou­mat jako ko­lo­nii bak­te­rií v Pe­t­riho misce.

Nej­za­jí­ma­vější na tomto glo­bál­ním po­hledu je, že jasně uka­zuje, jak his­to­rie pro­bí­hala sou­běžně. Je vidět, co se ve stej­ných letech dělo v ko­léb­kách ci­vi­li­zací Sumeru, Egyptě, Indii, Číně, nebo ostat­ních „za­o­sta­lých“ ob­las­tech jako dlou­hou byla Evropa a Ame­rika. Jedna taková ani­mo­vaná mapa po­skytne lepší náhled než tisíc strá­nek wi­ki­pe­die.

Super byl taky tenhle stra­te­gický pohled na vý­chodní frontu druhé svě­tové války (rok 1941rok 1942). Přišel mi za­jí­ma­vější než kla­sické vá­lečné do­ku­menty bohatě pro­stří­hané s do­bo­vými záběry a vy­cpávky, aby na­pl­nily stopáž. Pár minut videa po­skytne kom­pletní náhled na postup vojsk osy, který mi při­padá hod­not­nější a za­jí­ma­vější než tra­diční způ­soby info-ta­in­mentu.

Ale možná jde jen o mojí před­po­ja­tost, pro­tože jak jsem psal, mě fas­ci­nují mapy.


  1. Indo-řecké krá­lov­ství, co to je zač? Vypadá to jako po­divný hybrid a taky byl. He­le­nis­tický stát na území dneš­ního Af­ghá­nistánu a Pá­kistánu, kde došlo ke znač­nému syn­kre­tismu mezi he­lé­nis­tic­kými bohy a budd­his­mem.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz