k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tunely & metro

16. 8. 2018 — k47

Teď, když de­fi­ni­tivně ode­zněly po­slední do­zvuky Prague Pride, se musím zase začít snažit. Nemůžu se nadále uchy­lo­vat k osvěd­če­nému triku, kdy jeden text roz­seknu na pár men­ších, abych tak na­pl­nil kvóty ně­ko­lika dnů. Pride jsem po­do­jil, jak to jen šlo – vznikly z ní 4 pří­spěvky. Při­padá mi, že bych ten po­slední mohl ještě roz­sek­nout na dva, ob­sa­huje velkou nálož mo­men­tek a snímků, které by bylo šlo dáv­ko­vat po­stupně. Ale co? Teď už je to za námi a můžeme se jen těšit na příští rok.

Nicméně: Z twit­teru na mě vy­ba­fla zpráva, že Mus­kova tu­ne­lář­ská spo­leč­nost plá­nuje v Los An­ge­les vy­bu­do­vat tunel nové, mo­derní & re­vo­luční hro­madné do­pravy. Ve své pod­statě jde o malá au­to­nomní elek­trická vo­zi­dla pro 8-16 lidí, která se pro­hání tu­ne­lem dlou­hým 3.6 mil. Cestu mají údajně stih­nout za méně než 4 minuty.

To všechno vypadá skoro za­jí­mavě. Ale pak se řeč stočí ke ka­pa­citě. Linka má pro­po­jo­vat exis­tu­jící metro LA s Dodger sta­di­o­nem, a po­čá­teční ka­pa­cita je udána jako „1400 people per event“ s tím, že poz­ději může být zdvo­jena.

Souprava M1 praž­ského metra má ka­pa­citu 1464 ces­tu­jí­cích. Byla by narvaná, ale jejích pět vozů by do­ká­zalo pře­pra­vit stejné množ­ství pa­sa­žérů jako hyper-mo­derní no­vinka. Navíc by cestu stihla jen za něco přes 4 minuty (pro vý­po­čet po­u­ží­vám údaje z wi­ki­pe­die: ma­xi­mální rych­lost 90 km/h, zrych­lení 1.4 ms-2). Bylo by pro ni třeba pro­ra­zit větší (a tudíž dražší) tunel, ale rozdíl v ka­pa­citě je gi­gan­tický. Dle jízd­ních řádů in­ter­valy praž­ského metra ve špičce spad­nou na pouhé 1-3 minuty a to zna­mená, že jedním směrem vozy pod­zemní dráhy do­ká­žou pře­pra­vit přes 30000 lidí za hodinu.

LA metro podle sta­tis­tik vypadá po­ně­kud ane­micky: 359000 ces­tu­jí­cích denně. Praž­ským metrem pro­jede víc jak jeden milion denně a přitom ob­slu­huje pod­statně menší sídlo. To může ospra­ve­dl­nit tra­gický ne­do­sta­tek ambicí nového tunelu.

Jako hlavní výhody jsou udá­vány:

To všechno je možná splnit docela jed­no­duše: Elek­trický vlak na ko­le­jích.

Ví se, že mesiáš Musk není fanda hro­madné do­pravy a má k ní pa­ra­no­idní vztah (Víte, kde se nej­více bojí ci­zinců? Tam, kde s nimi nemají žádnou zku­še­nost.) a proto vysnil po­lo­funkční hybrid, na­leš­těný, mo­derní, ex­klu­zivní, ale přesto po­kul­há­va­jící v jedné ob­lasti – pře­pra­vit masu lidí z místa A na místo B a ulevit ab­surd­nímu do­prav­nímu ma­sa­kru v uli­cích na po­vrchu – a před­sta­vil vizi MHD pro au­to­mo­bi­lo­vou kul­turu.


Nej­větší přínos z dnešní es­ka­pády bylo ne­po­chybně sle­do­vat razící stroje v akci. Jděte na váš ob­lí­bený video server a hle­dejte termín „boring ma­chi­nes“. Stojí to za to. Tedy aspoň pokud nemáte fobii z mon­stróz­ních prů­mys­lo­vých strojů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz