k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Toleruj mě, abych já tebe nemusel

26. 10. 2018 — k47

Když čtu něco o nebo od Klause mladší­ho, dělá se mi mdlo. Jak se člověk s takhle ohyzd­nou myslí na sebe může po­dí­vat do zr­ca­dla. Klaus dvojka je kla­sic­ký ne­ná­vist­ný de­ma­gog, kteří jsou teď tolik v kurzu, pro­tože na­bí­ze­jí jed­no­du­ché (a zcest­né) od­po­vě­di na složi­té otázky a nebojí se při tom kopat ty, kteří jsou na tom hůř a kteří se nemůžou bránit, když se pro­mě­ní v bleskosvo­dy frustra­ce a ne­ná­vis­ti.

V životě nemám příliš pra­vi­del, ale jedno z nich je: Nikdy ne­ko­pej ty dole, vždy veď údery směrem vzhůru.

Proto máme veliké štěstí, že jeho ná­zo­ro­ví kum­pá­ni z SPD po­hoře­li v se­nát­ních vol­bách (+jako bonus z horní komory par­la­men­tu vy­mi­ze­li i po­sled­ní ko­mu­nis­ti). To je jedna dobrá zpráva. Na lo­kál­ní úrovni je to jiné pís­nič­ka, ale aspoň senát – tahle rada starších, která má fun­go­vat jako po­jist­ka příčet­nos­ti – není in­fil­tro­vá­na těmi nej­horší­mi z nej­horších.

Právě kluci z SPD a Klaus dvojka mají plnou hubu svo­bo­dy slova":[s]. Chtějí být to­le­ro­vá­ni, ale sami ne­vy­pa­da­jí, že by plá­no­va­li tuto slu­š­nost opě­to­vat. Poža­du­jí, aby jejich ne­to­le­ran­ce byla to­le­ro­vá­na, pro­tože jinak by naše spo­leč­nost nebyla to­le­rant­ní.

To není nic nového. Karl Popper tento pro­blém po­jme­no­val pa­ra­dox to­le­ran­ce a došel ke zdán­li­vě pa­ra­dox­ní­mu závěru, že pokud je spo­leč­nost ne­o­me­ze­ně to­le­rant­ní i k ne­to­le­rant­ním ná­zorům, pro­tistra­na toho even­tu­ál­ně zne­u­ži­je a to­le­ran­ci zničí. Pokud do­vo­lí­me ne­o­me­ze­nou svo­bo­du slova těm, kteří ji chtějí použít k tomu, aby ji zniči­ly, even­tu­ál­ně ji vy­hla­dí. Spo­leč­nost tedy má právo a nut­nost se bránit, aby za­cho­va­la svůj to­le­rant­ní ráz.

Právě proto je pod­po­ra pro Klause dvojku a SPD velice ne­bez­peč­ná hra o ohněm.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz