k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Toleruj mě, abych já tebe nemusel

26. 10. 2018 — k47

Když čtu něco o nebo od Klause mlad­šího, dělá se mi mdlo. Jak se člověk s takhle ohyzd­nou myslí na sebe může po­dí­vat do zr­ca­dla. Klaus dvojka je kla­sický ne­ná­vistný de­ma­gog, kteří jsou teď tolik v kurzu, pro­tože na­bí­zejí jed­no­du­ché (a zcestné) od­po­vědi na slo­žité otázky a nebojí se při tom kopat ty, kteří jsou na tom hůř a kteří se ne­mů­žou bránit, když se pro­mění v bleskosvody frustrace a ne­ná­visti.

V životě nemám příliš pra­vi­del, ale jedno z nich je: Nikdy ne­ko­pej ty dole, vždy veď údery směrem vzhůru.

Proto máme veliké štěstí, že jeho ná­zo­roví kum­páni z SPD po­ho­řeli v se­nát­ních vol­bách (+jako bonus z horní komory par­la­mentu vy­mi­zeli i po­slední agenti ko­mu­nis­tické strany). To je jedna dobrá zpráva. Na lo­kální úrovni je to jiné pís­nička, ale aspoň senát – tahle rada star­ších, která má fun­go­vat jako po­jistka pří­čet­nosti – není in­fil­tro­vána těmi nej­hor­šími z nej­hor­ších.

Právě kluci z SPD a Klaus dvojka mají plnou hubu svo­body slova. Chtějí být to­le­ro­váni, ale sami ne­vy­pa­dají, že by plá­no­vali tuto sluš­nost opě­to­vat. Po­ža­dují, aby jejich ne­to­le­rance byla to­le­ro­vána, pro­tože jinak by naše spo­leč­nost nebyla to­le­rantní.

To není nic nového. Karl Popper tento pro­blém po­jme­no­val pa­ra­dox to­le­rance a došel ke zdán­livě pa­ra­dox­nímu závěru, že pokud je spo­leč­nost ne­o­me­zeně to­le­rantní i k ne­to­le­rant­ním ná­zo­rům, pro­tistrana toho even­tu­álně zne­u­žije a to­le­ranci zničí. Pokud do­vo­líme ne­o­me­ze­nou svo­bodu slova těm, kteří ji chtějí použít k tomu, aby ji zni­čily, even­tu­álně ji vy­hladí. Spo­leč­nost tedy má právo a nut­nost se bránit, aby za­cho­vala svůj to­le­rantní ráz.

Právě proto je pod­pora pro Klause dvojku a SPD velice ne­bez­pečná hra o ohněm.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz